Σκοπός

Οι εκπαιδευτικοί για την εκπλήρωση της αποστολής τους χρειάζεται όχι μόνο να είναι καλά καταρτισμένοι στην ειδικότητά τους, αλλά και να εμπνέουν μέσα από το όραμά τους για την Παιδεία. Είναι, επομένως, διαχρονικά αναγκαίο να εφοδιάζονται με παιδαγωγικές γνώσεις, πρακτικές διδακτικές εμπειρίες, μεθόδους και δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές, μεταγνωστικές) τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο πολύπλευρο διδακτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό έργο τους στην εκπαίδευση. Δεδομένων των παραπάνω, η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καλύπτει διεθνώς δύο τουλάχιστον τομείς: α) κατάρτιση στην επιστήμη ή τις επιστήμες που έχουν τουλάχιστον σχέση με τα γνωστικά κείμενα τα οποία διδάσκονται στο σχολείο (ειδικότητα) τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, β) παιδαγωγική κατάρτιση και πρακτική άσκηση, με σημείο αναφοράς τα πεδία «σχολείο και σχολική τάξη», «διδακτική διαδικασία και μαθητής» (με την ευρεία έννοια του όρου της «επαγγελματικής εκπαίδευσης»). Στους ανωτέρω τομείς εντάσσεται και η καλλιτεχνική εκπαίδευση στις διάφορες μορφές της. Ζητούμενο της τρέχουσας εκπαιδευτικής επικαιρότητας αποτελεί η σύσταση δομών αλλά και η αναθεώρηση/επαναδιατύπωση νομοθετικών ρυθμίσεων που θα αφορούν σε ολοκληρωμένες προτάσεις, παρέχοντας την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και φορείς να διαμορφώσουν επιχειρήματα υπέρ μιας δημοκρατικής εκπαίδευσης, τεκμαίροντας την αναγκαιότητα οριστικής λύσης σε εκπαιδευτικά αδιέξοδα που χρονίζουν.

Στο πλαίσιο του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου, ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε ερευνητές, επαγγελματίες της εκπαίδευσης και ενδιαφερόμενους από διαφορετικό υπόβαθρο και να δώσουμε περιθώρια για συζήτηση, προβληματισμό και ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μέσω των σύγχρονων  εξελίξεων, εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και επιτεύξεων. Πρωτεύων στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την πνευματική ανάπτυξη ιδεών και προγραμμάτων, προσφέροντας  ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία. Ένας δευτερεύων στόχος θα ήταν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ελεύθερης ανταλλαγής καινοτόμων ιδεών που θα προσφέρει βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης και της αειφορίας στην εκπαίδευση.