Μουσική και «Μουσικοί» από κούνια! Καινοτόμες Μέθοδοι και Διδακτικές για τη Μουσική στην Βρεφική και Προσχολική Αγωγή ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

                                                          

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

ΚΕΔΙΒΙΜ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

 

 

Μουσική και «Μουσικοί» από κούνια!

Καινοτόμες Μέθοδοι και Διδακτικές για τη Μουσική

στην Βρεφική και Προσχολική Αγωγή

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, 2024

Χώρος Φιλοξενίας:

Διαμαντίδειο Νηπιαγωγείο - Παιδικός Σταθμός, Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης

Θ. Σοφούλη 2, ΤΚ 17122, Νέα Σμύρνη, Αττική

 • Διάρκεια βιωματικών μουσικοπαιδαγωγικών εφαρμογών: 15 ώρες
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (με ατομικό σειριακό αριθμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
 • Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

Στην Ελλάδα, η Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα παρέχεται μέσω δύο τύπων δομών λειτουργίας, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και σύμφωνα με το νόμιμο δικαίωμά του.  Έγινε πρόσφατα διετής και ξεκινά από την ηλικία των 4 ετών, με φοίτηση στα Νηπιαγωγεία (Ν. 4521/2018). Από το σχολικό έτος 2020-21, η διετής υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία έχει τεθεί σε καθολική εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο (Νόμος 4704/2020). Οι παροχές σχετικά με την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα - Early Childhood Education and Care - ECEC σε παιδιά κάτω των 4 ετών (ISCED 010) περιλαμβάνουν: i) βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας κυρίως των Δήμων (Υπουργείο Εσωτερικών), ii) αντίστοιχες ιδιωτικές δομές Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα), καθώς και μονάδες απασχόλησης βρεφών ή/και παιδιών μερικής απασχόλησης και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-01-2018, τ. Β4) βάση του  Άρθρου 48 του ν. 4485/2017 και αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Στις επιμορφωτικές δράσεις του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνονται η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προγραμμάτων διά βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό πληθυσμό.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό και τη φιλοσοφία της λειτουργείας των ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι., η καινοτομία της συγκεκριμένης επιμορφωτικής διήμερης δράσης αφορά στην διάχυση υλικού και πρακτικών σε πανελλήνια εμβέλεια με έμφαση, αφενός, σε βρέφη 0 – 3 ετών, αφετέρου, σε νήπια και παιδιά μικρής ηλικίας και νήπια 4 – 7 ετών, περιλαμβάνοντας ενδεδειγμένες πρακτικές στη διδακτική φωνητικών συνόλων παιδιών από 4 έως 8 ετών. Στην συγκεκριμένη δράση λαμβάνουν μέρος διακεκριμένοι καθηγητές της αλλοδαπής (Κύπρος). Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών της προσχολικής ηλικίας, τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς των χώρων που εργάζονται. Είναι αποτέλεσμα της διεπιστημονικής συνεργασίας και της διαθεματικής προσέγγισης σχετικών διδακτικών πεδίων – αντικειμένων και πραγματοποιείται από έμπειρους και καταξιωμένους μουσικοπαιδαγωγούς και επιστήμονες μεγάλης εμπειρίας και πιστοποιημένης επάρκειας. Σκοπός τους είναι να προσφέρουν το ασφαλές πλαίσιο σκέψης και προβληματισμού μέσα από προτάσεις που έχουν υλοποιηθεί ώστε να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη πρόσθετων δυνατοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών σε/για καλλιτεχνικές παιδαγωγικές δραστηριότητες καθώς θεωρείται επιτακτική η επαγγελματική στήριξή τους στον σχεδιασμό και την οργάνωση των παρεμβάσεων – μαθημάτων τους σε χώρους της ιδιωτικής και δημόσιας καλλιτεχνικής  εκπαίδευσης.

Οι συγκεκριμένες επιμορφωτικές δράσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το επαγγελματικό portfolio του/της εκπαιδευτικού καθώς τρίτη βασική λειτουργία της σχολικής μονάδας αφορά στην «Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών» με ιδιαίτερη έμφαση στον Άξονα 8: συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις, δείκτης: συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς (ΙΕΠ, 2023). Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης με ατομικό σειριακό αριθμό με το σύνολο των ωρών και τις θεματικές ενότητες παρακολούθησης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 

9.30 π.μ.: Διαπιστεύσεις – Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού

 

10.00 π.μ. -  1.00 μ.μ.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

10.00 π.μ. - 11.30  π.μ.  1ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 1

11.30 π.μ. - 11.30 π.μ.   2ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 2

11.30 π.μ. – 1.00 μ.μ.     2ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 1

11.30 π.μ. – 1.00 μ.μ.     1ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 2

 

1.30– 2.00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

2.00 μ.μ. – 5.00 μ.μ.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

2.00 μ.μ. - 3.30  π.μ.  1ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 1

2.00 π.μ. - 3.30 π.μ.   2ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 2

3.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.   2ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 1

3.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.   1ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 2

 

5.00 – 5.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:   5.30 μ.μ.– 6.30 μ.μ.  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για βρέφη και Γονείς της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Ιστοχώρος ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

https://kedivim.aegean.gr/

Ιστοχώρος  Διαμαντίδειου Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού, Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης:

https://leonteios.edu.gr/nea-smyrni/paidikos-stathmos-nipiagogeio  

Επικοινωνία: m.argyriou@aegean.gr

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  https://forms.gle/QkJfgBN2QDn1wcoX8  

Δίδακτρα: 40€ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΚΕ)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας συμμετοχής με κριτήριο τον χρόνο εκδήλωσης ενδιαφέροντος


 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Δημιουργική και Ουσιαστική Μουσική Διδασκαλία στην Προσχολική ηλικία με αφετηρία μουσικά παιχνίδια

 

Χριστίνα Χαραλαμπίδου, Μουσικοπαιδαγωγός, Εξωτερική Συνεργάτιδα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Υποψήφια Διδάκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής, Κύπρος

Μάριος Τούμπας, Πιανίστας και καθηγητής μουσικής τζαζ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

 

Περιγραφή Εργαστηρίου

Ένα διαδραστικό εργαστήρι μουσικής για νηπιαγωγούς και μουσικοπαιδαγωγούς στην  προσχολική  αγωγή. Οι συμμετέχοντες θα βιώσουν μουσικές δραστηριότητες με έμφαση την άτυπη μορφή εκπαίδευσης και τη ζωντανή μουσική κατά τη μουσική διδασκαλία. Οι δραστηριότητες, σε μορφή παιχνιδιού, θα περιλαμβάνουν απλές τεχνικές αυτοσχεδιασμού, τραγούδια, κίνηση και μουσικά όργανα. Οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν τις διαφορετικές μουσικές ιδέες και θα βιώσουν τις πιθανές επεκτάσεις των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν τα εξής στάδια: (1) έμπνευση, (2) μεταμόρφωση, (3) δημιουργία, και (4) ‘γιορτή’. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αναμένεται οι συμμετέχοντες να βιώσουν τη σημασία μιας «άτυπης» παιδαγωγικής κατά την εξέλιξη μιας μουσικής δραστηριότητας αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες «διευκολυντή», ευελιξίας και προσαρμογής στις ανάγκες των μαθητών για μια ποιοτική μουσική παιδεία.

Σημαντική σημείωση

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα κρουστό όργανο ακαθόριστου τονικού ύψους (γκουίρο, ταμπουρίνο, Djembe κτλ.) ή/και ένα μελωδικό κρουστό (ραβδόφωνο, μεταλλόφωνο, γκλόκενσπιλ, κτλ). Μπορούν ακόμη, αν επιθυμούν, να φέρουν μαζί τους το κύριό τους μουσικό όργανο (φυσαρμόνικα, κιθάρα, βιολί κτλ).

 

 

Η Χριστίνα Χαραλαμπίδου είναι υποψήφια διδάκτορας στο μουσικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Columbia, Teachers College (2007-2009) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MA) στη Μουσική και Μουσική Εκπαίδευση. Επίσης, κατέχει πτυχίο (BA) Μουσικής από το Aaron Copland School of Music, CUNY (2002-2005). Από το 2008, έχει εργαστεί σε ιδιωτικά σχολεία σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης και έχει συνεργαστεί με οργανισμούς στη Νέα Υόρκη και στην Κύπρο. Ανάμεσα στις εργασίες της περιλαμβάνεται η συνεργασία με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης για την εισαγωγή συναυλιών για μικρά παιδιά και η συμμετοχή στο μουσικό πρόγραμμα WeBop του Jazz at Lincoln Center.

 

 

 

 

Εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμονας στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-2017) και από το 2017 εργάζεται ως Ειδική Επιστήμονας στα τμήματα Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η έρευνά της επικεντρώνεται σε δημιουργικές πρακτικές διδασκαλίας μουσικής για την προσχολική εκπαίδευση, στη μουσική ανάπτυξη προ-υπηρεσιακών νηπιαγωγών, και στη μελέτη της απόκτησης μουσικών εμπειριών από την κύηση έως τη βρεφική ηλικία. Το 2011, ιδρύσε το μουσικό πρόγραμμα "Baby Maestro Cyprus" για παιδιά από την εμβρυακή ηλικία έως 6 ετών, το οποίο συνεχίζει να υλοποιεί με τον Μάριο Τούμπα. Είναι εγγεγραμμένη μουσικοπαιδαγωγός στον Αμερικάνικο οργανισμό MIMA Music, ο οποίος στοχεύει στην οργάνωση μουσικών προγραμμάτων παγκοσμίως. Από το 2021 συνεργάζεται με τον περιβαλλοντικό οργανισμό Enalia Physis για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών δημιουργικών εργαστηρίων για παιδιά προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Για αυτά τα περιβαλλοντικά εργαστήρια έλαβε μαζί με την Ρεβέκκα Κατσαρή επιχορήγηση για το έργο "Increasing Marine Environmental Awareness through the creative arts" (2022-23). Η εργασία της συνοδεύεται από τη δημιουργία μουσικοεκπαιδευτικών συναυλιών για παιδιά. Οι συναυλίες της βασίζονται στις πρωτότυπες ιστορίες που συγγράφει η ίδια με σκοπό τη μουσική καλλιέργεια παιδιών και κηδεμόνων. Μερικά παραμύθια που έχει συγγράψει η Χριστίνα είναι: 1. «Η Κική στη Καταιγίδα», 2. «Η Κική στο Βυθό», 3. «Η Κική στη Ζούγκλα», 4. «Η Κική στην Αμερική», και 5. «H Τζάζη Μπη η Μελισσούλα» (short list 2019). 

 

Ο πιανίστας Μάριος Τούμπας είναι κάτοχος των πτυχίων Bachelor of Music, cum laude (Berklee College of Music, Boston, MA) και Master of Music with Honours (New England Conservatory of Music, Boston MA).  Παρακολούθησε μαθήματα πιάνου και αυτοσχεδιασμού κοντά στον διεθνούς φήμης Ελληνοαμερικανό καθηγητή της Jazz Charlie Banacos  και τον γνωστό τζαζ πιανίστα και συνθέτη από τον Παναμά Danilo Perez( πρώην μέλος της μπάντας του Dizzy Gillespie).  Έχει συνεργαστεί με διάσημους μουσικούς  της Jazz, όπως ο μπασίστας Anthony Jackson, ο σαξοφωνίστας Tony Laκatos και οι κιθαρίστες Jeff Richman και Brett Garsed.  Έχει λάβει μέρος σε διεθνή Festivals, όπως το Montreal Jazz Festival στον Καναδά, Dusseldorf Jazz Rally στη Γερμανία, Krakow Jazz Festival στην Πολωνία και Jazz and Blues North City Festival στη Σερβία. Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, στο Sun City Music Hall του Johannesburg, στο Μέγαρο Αθηνών και το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα, μεταξύ άλλων.  Από το 2009, είναι καθηγητής μουσικής Jazz και αυτοσχεδιασμού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι επίσης καθηγητής του διεθνούς οργανισμού Jazz Education Abroad.

 


Μουσική από την βρεφική ηλικία

Δέσποινα Σκανδαλάκη, Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός

Περιγραφή ΕργαστηρίουΗ σπουδαιότητα των ακουστικών προσλήψεων στην ανάπτυξη του ατόμου και η αναγκαιότητα η μουσική αγωγή του ατόμου να ξεκινά όσο το δυνατό νωρίτερα από τη στιγμή της γέννησης και μετά στη βρεφική ηλικία είναι αναμφισβήτητα επιστημονικά αποδεδειγμένη. Στη συγκεκριμένη  διημερίδα θα δοθούν γνώσεις και θα παρουσιαστούν υλικά που θα οδηγήσουν τους ενδιαφερομένους (φροντιστές βρεφών κ.α.) στην ικανότητα της ένταξης μουσικών και μουσικοκινητικών στοιχείων στην αλληλεπίδραση τους με παιδιά βρεφικής ηλικίας, ώστε η ενασχόληση με τη μουσική να πραγματοποιείται με παιγνιώδη τρόπο, και μέσω άτυπης καθοδήγησης η μουσική ανάπτυξη των βρεφών να επιτυγχάνεται με ευχάριστο και ενδιαφέροντα τρόπο, υποβοηθώντας και τη γενική ανάπτυξή τους.

 

Η Δέσποινα Σκανδαλάκη είναι γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης όπου κατοικεί κι εργάζεται μετά τις σπουδές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Μουσικολογίας του Εθνικού  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Μουσικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας με τη μεταπτυχιακή της διατριβή να πραγματεύεται τη σπουδαιότητα των ακουστικών προσλήψεων κατά την ενδομήτρια περίοδο.  Κάτοχος πιστοποίησης “The Gordon Institute for Music Learning” - Temple University-Philadelphia, PA, για την εφαρμογή της μουσικοπαιδαγωγικής θεωρίας του Gorgon (GMLΤ) σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κάτοχος όλων των πτυχίων Ανώτερων Θεωρητικών και ‘‘Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων’’ και του διπλώματος της τρομπέτας (Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) - Music Performance Trumpet). Συνεργάζεται με ωδεία και είναι εισηγήτρια στην Associated Board of the Royal Schools of Music (2010 έως σήμερα). Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά για τη μουσική και τη μουσική εκπαίδευση. Ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (2022 – σήμερα). Διατελεί Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου (2018 έως σήμερα) Δημιουργός και υπεύθυνη του Προγράμματος Μουσικής Αγωγής για βρέφη και νήπια  “Ευμουσία”. Εργαστήρια του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα [Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (2018-2020), Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (2021), Ίδρυμα Θεοχαράκη ακ.ετος 2023-24], και στο εξωτερικό (Μαυρίκιο). Διδάσκει στα προγράμματα Μουσικής Παιδαγωγικής του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2021.

 

 


 

Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff για Νήπια

Μαρία Φιλιάνου, Μουσικοπαιδαγωγός

                                                                                                                                                          

 

Περιγραφή Εργαστηρίου

Το τρίπτυχο μουσική-κίνηση-λόγος, που αποτελεί τη βάση της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης Orff, δίνει τα μέσα για μια ολιστική αγωγή του παιδιού ηλικίας 4 με 6 χρονών. Με το παιχνίδι, τον πειραματισμό, τον αυτοσχεδιασμό σε ένα πλαίσιο βιωματικής μάθησης, το παιδί αποκτά δεξιότητες που αφορούν το σύνολο της προσωπικότητας του. Με αφετηρία το στοιχειακό χαρακτήρα που η μουσική και η κίνηση μοιράζονται, το παιδί απελευθερώνει την έκφραση του και τη δημιουργικότητα του. Η μουσικοκινητική αγωγή Orff συμβάλλει επιπλέον σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες που ορισμένα παιδιά τυχόν έχουν, αφού αποτελεί μια συμπεριληπτική προσέγγιση, ανοιχτή στη διαφορετικότητα. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτήν την παρουσίαση θα είναι βιωματική και στόχο έχει την γνωριμία τους με πρακτικές της μουσικοκινητικής αγωγής Orff που ανταποκρίνονται στην αναπτυξιακή ηλικία των νηπίων.

 

Η Μαρία Φιλιάνου είναι μουσικοπαιδαγωγός. Έχει διδάξει στην πρωτοβάθμια ειδική εκπαίδευση για μαθητές με τύφλωση, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νοητική αναπηρία και κώφωση. Πτυχιούχος κλασικής κιθάρας και απόφοιτος του Διετούς Επαγγελματικού Κύκλου Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff και του Μονοετούς Επιμορφωτικού Κύκλου Orff – Dalcroze στην Αθήνα. Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές  στην Ειδική Αγωγή στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή της με θέμα ««Στοιχειακή Μουσική και Κινητική Αγωγή (Orff-Schulwerk) σε μαθητές με αναπηρία όρασης: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος παρέμβασης».  Έχει σημαντική εμπειρία στη διδασκαλία της Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Διδάσκει στο Τριετές Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff της Σχολής Μωραΐτη στην Αθήνα και σε Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου το αντικείμενο της Ειδικής Μουσικής Παιδαγωγικής από το 2019.

 

 

 

 

Μουσικός Κήπος (Musicgarten): Ένα πλήρες πρόγραμμα καλλιέργειας της μουσικής ενσυναίσθησης για νήπια 4-6 ετών

Μαρία Αργυρίου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπική, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πιστοποιημένη Παιδαγωγός Musicgarten

Περιγραφή Εργαστηρίου

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος, θα βοηθήσετε το παιδί να δημιουργήσει μια γερή μουσική βάση – συντονίζοντας τη φωνή του, αναπτύσσοντας τις ακουστικές του δεξιότητες, προωθώντας τον έλεγχο των αδρών και λεπτών κινητικών κινήσεων – όλα στο πλαίσιο μιας ποικιλίας φυσικών ερεθισμάτων και αντιδράσεων. Στο δεύτερο μέρος, συνοδεύοντας τα παιδιά, μέσω της μουσικής, θα καλλιεργήσετε τις μουσικές τους δεξιότητες και το ενδιαφέρον τους καθώς βιώνουν ένα στοχευμένο ρεπερτόριο τραγουδιών, ιστοριών και ποιητικού λόγου αξιοποιώντας ειδικά σχεδιασμένο υλικό. Η διδασκαλία σας όχι μόνο θα δημιουργήσει τα θεμέλια του παιδιού για τη μουσική εκμάθηση μέσω του τραγουδιού και της κίνησης, αλλά θα διευρύνει τις ακουστικές του ικανότητες εισάγοντας τον ήχο ορχηστρικών οργάνων, τόσο στο σόλο όσο και στο πλαίσιο ενός συνόλου, χτίζοντας αυτοπειθαρχία και κοινωνικές δεξιότητες στην ομάδα αλλά και προώθηση της ανεξαρτησίας και της αλληλεξάρτησης μέσω της χορευτικής κίνησης ασκώντας δεξιότητες που επηρεάζουν όλους τους τομείς της μελλοντικής ακαδημαϊκής του μάθησης.

 

Η Μαρία Αργυρίου υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Αναπτύσσει από το 2004 μεγάλη δραστηριότητα στους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Στη συγγραφική της ιδιότητα περιλαμβάνονται και τα σχολικά εγχειρίδια Μουσικής της Α΄ και Β΄ Τάξης για το Δημοτικό Σχολείο (2010). Έχει την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια της μουσικοπαιδαγωγικής περιοδικής έκδοσης «Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα» (https://mspv.aegean.gr/) και είναι συν-επιμελήτρια του open access ακαδημαϊκού περιοδικού Hellenic Journal of Music, Education and Culture (http://hejmec.eu/journal/). Δραστηριοποιείται σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά projects μεγάλης εμβέλειας (ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα με μουσικό ενδιαφέρον σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, χώρους τέχνης και πολιτισμού) για την προσχολική και την πρωτοσχολική ηλικία. Η επιμορφωτική της δράση για εκπαιδευτικούς μουσικής και παιδαγωγούς αλλά και η συγγραφική της δράση μετρούν πλέον τρεις δεκαετίες. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη για τα Επιμορφωτικά Προγράμματα «Music and Culture e-learning programs (MusiCult)» του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

                                                                                                                                                                                                     

        


 

Μικροί χορωδοί σε Δράση! Πρακτικές για την καλλιέργεια της παιδικής φωνής σε φωνητικά σύνολα

Αικατερίνη Βασιλικού, Μαέστρος, Νηπιαγωγός

 

 Η Κατερίνα Βασιλικού είναι πτυχιούχος τής Σχολής Νηπιαγωγών Αθήνας, διπλωματούχος πιάνου και έχει κάνει σπουδές κλασικού τραγουδιού. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων διεύθυνσης χορωδίας, Carl Orff και μουσικοκινητικής αγωγής, μουσικοπαιδαγωγικού συστήματος Kodály κ.α. Από το 1992 έως σήμερα εργάζεται ως Καθηγήτρια Μουσικής στη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης. Διευθύνει τη Χορωδία “Ambitus” από την ίδρυσή της (2002) μέχρι και σήμερα και τη Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης από το 1992 μέχρι και σήμερα, με τις οποίες έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε  ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Επίσης διευθύνει τη Γυναικεία Χορωδία του Ωδείου «Νικόλαος Μάντζαρος», τη Γυναικεία Χορωδία “Νηρηίδες” και την Παιδική - Νεανική Χορωδία τού Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Επιπλέον, διευθύνει τη Μεικτή Χορωδία Νέων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, καθώς και την Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Φιλοθέης - Ψυχικού από την ίδρυσή τους. Έχει διευθύνει την Παιδική - Νεανική Χορωδία τού Ωδείου Φραγκίσκος Λεονταρίτης-Νικοτιάν, την Παιδική - Νεανική Χορωδία τού Δήμου Αγίας Παρασκευής, τη Χορωδία Νεανίδων Νίκαιας, τη Χορωδία των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη και την Παιδική Χορωδία τού Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου τού Δήμου Γλυφάδας. Από το 2023 εντάσσεται στο επιμορφωτικό δυναμικό του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

 


Music and Culture e-learning programs (MusiCult)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Παν.Αιγαίου

 

 

 

 

 

 Ευγενική υποστήριξη:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Επαναπροσδιορίζοντας Πρακτικές: Οργανική και Φωνητική Μουσική σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και στην Κοινότητα

https://forms.gle/YwN7ZSydNjKN9ExX7                                                                    

 

 

 Επαναπροσδιορίζοντας Πρακτικές: Οργανική και Φωνητική Μουσική σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και στην Κοινότητα

 

Redefining Practices: Organ an Vocal Music in Educational and Community Settings

 

 

Ακρωνύμιο/Acronym

VocalOrganMusEdu2023

 

Χρονική διάρκεια διεξαγωγής

17 – 28 Ιουλίου, 2023

July 17 – 28, 2023

 

Φόρμα εγγραφής για Θερινό Σχολείο VocalOrganMusEdu2023

Περίοδος εγγραφών από 03-04-2023 έως 10-07-2023

Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Τόπος διεξαγωγής-υλοποίησης/ Place

Ωδείο ATHENAEUM, Αθήνα

Κορινθίας 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα 115 26

http://www.athenaeum.edu.gr/el/conservatory/

 

ATHENAEUM CONSERVATOIRE

Korinthias 6, Athens 115 26

http://www.athenaeum.edu.gr/en/conservatory/

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε)

 

Πρόγραμμα / Programme

 Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του προγράμματος εδώ

 

Το Θερινό Σχολείο (Θ.Σ.) VocalOrganMusEdu2023 με τίτλο: «Επαναπροσδιορίζοντας Πρακτικές: Οργανική και Φωνητική Μουσική σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και στην Κοινότητα» έχει σχεδιασθεί ώστε οι συμμετέχοντες να εντρυφήσουν, αφενός, στις αρχές της διδακτικής της φωνητικής αγωγής σε χορωδιακά σχήματα παιδιών και νέων στο σχολικό περιβάλλον ή την κοινότητα, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες της παιδικής και της εφηβικής φωνής και παρουσιάζοντας στρατηγικές διδασκαλίας για παιδιά και νέους με ή και χωρίς ειδικές φωνητικές γνώσεις.

Απευθύνεται σε διευθυντές σχολικών και εξωσχολικών παιδικών και νεανικών χορωδιών ώστε να οργανώσουν αποτελεσματικά την καλλιτεχνική τους δράση μέσα από την επιλογή κατάλληλου χορωδιακού ρεπερτορίου και την εφαρμογή φωνητικών ασκήσεων που καλλιεργούν τις παιδικές και εφηβικές φωνές. Αφετέρου, εστιάζει στην θεωρητική και εργαστηριακή μαθησιακή διαδικασία της τεχνικής και της  κινησιολογίας του μαέστρου καθώς και τις βασικές αρχές της στιλιστικής διεύθυνσης ορχηστρικών μουσικών συνόλων με ειδικά παραδείγματα αναφοράς ανάλογα με την εποχή, το ύφος και την υφή του προτεινόμενου έργου εκ μέρους των διδασκόντων, προς επεξεργασία και διεύθυνση από τους συμμετέχοντες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τεχνικές μελέτης, σωματικής συναισθησίας και επαφής με τα μουσικά σύνολα, αλλά και το κοινό καθώς ενθαρρύνεται η ανάληψη καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Σε ειδικές διδακτικές ενότητες, επιχειρείται η προσέγγιση του μουσικοπαιδαγωγικού έργου του Zoltán Kodály, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος και της παιδαγωγικής φιλοσοφίας για τη διεύθυνση φωνητικών συνόλων. Γίνεται εκτενής αναφορά για το Ουγγρικό Χορωδιακό Κίνημα, τη θέση του δημοτικού τραγουδιού σε αυτήν και τη λειτουργία του ως μέσο ανάπτυξης της εθνικής ταυτότητας. Προσφέρονται επιλεγμένα παραδείγματα χορωδιακής εργογραφίας του Zoltán Kodály, τα οποία θα αναλυθούν μουσικολογικά.

Αναλύονται, επίσης, κομμάτια του Ελληνικού Χορωδιακού ρεπερτορίου, με έμφαση στη φωνητική προετοιμασία των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα προετοιμασία και διεύθυνσης οργανικών συνόλων για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, η οποία συνοδεύεται από ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη αποτελεσματικής τεχνικής για την ασφαλή διαχείριση και διεύθυνση έργων ειδικά γραμμένων για παιδιά μικρών ηλικιών με όργανα Orff.

Στο Θερινό Σχολείο δίνεται η δυνατότητα της συμμετοχής σε Master Class για τη Μουσική Δωματίου, τη μελέτη και τη διεύθυνσή της, εντρυφώντας σε νέες μεθοδολογίες με διεθνή προοπτική για τη μουσική εκπαίδευση αλλά και την προετοιμασία συναυλίας εκ μέρους των συμμετεχόντων με συμμετοχή τους στα εργαστήρια τσέλου, κοντραμπάσου και μουσικής Δωματίου με σολίστες διεθνούς εμβέλειας. Το Θερινό Σχολείο στοχεύει, μέσα από θεωρητικές - παιδαγωγικές προσεγγίσεις, στην διεύθυνση έργου (για φωνητικό ή οργανικό σύνολο) που θα τύχουν πρακτικής εφαρμογής σε τελικό καλλιτεχνικό project.

 

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του Θερινού Σχολείου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • αποκτήσουν ικανότητα οργάνωσης, διδασκαλίας και παιδαγωγικής της χορωδίας με παιδιά και νέους.
 • αποκτήσουν ικανότητα μουσικής διεύθυνσης (κινησιολογίας) φωνητικών συνόλων.
 • αποκτήσουν εξοικείωση με μια ευρεία γκάμα χορωδιακού ρεπερτορίου για όμοιες και μικτές φωνές.
 • αποκτήσουν ικανότητα μουσικής προετοιμασίας ενός φωνητικού συνόλου και η πραγματοποίηση μιας συναυλίας χορωδιακής μουσικής.
 • διευθύνουν όλους τους ρυθμούς, να δείχνουν την άρθρωση και τις δυναμικές και να έχουν ανεξαρτησία χεριών,
 • καταρτίζουν, να προετοιμάζουν και να διδάσκουν ένα κατάλληλο για τη δική τους ορχήστρα ρεπερτόριο,
 • επιλέγουν και να οργανώνουν το υλικό της ορχήστρας,
 • μυηθούν μετά από αποτελεσματική μελέτη και καθοδήγηση στην καλύτερη επαφή με μουσικούς που συμπράττουν
 • διευθύνουν ένα σύνολο Μουσικής Δωματίου
 • πραγματοποιούν μια αποτελεσματική πρόβα ορχηστρικών ή φωνητικών συνόλων,
 • διαχειρίζονται τις ανθρώπινες επαφές με τους μουσικούς και όλους τους ανθρώπους της παραγωγής.
 • γνωρίζουν το θεμελιώδες έργο του Zoltán Kodály και τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του Μουσικοπαιδαγωγικού Συστήματος Kodály
 • αποκτήσουν άνεση στις πρακτικές τους για την αξιοποίηση οργάνων Orff σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης
 • οργανώσουν υλικό ενορχηστρωμένο για συγκεκριμένο ηλικιακό επίπεδο.

 

Η καινοτομία του συγκεκριμένου θερινού σχολείου συνίσταται στην καθημερινή πρακτική άσκηση με σύνολα ώστε να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον αμιγούς πρακτικής άσκησης των συμμετεχόντων ως μαέστροι φωνητικών και οργανικών συνόλων. Για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου θα οργανωθεί συναυλία με παρουσίαση των έργων που διδάχθηκαν από τους συμμετέχοντες ανοικτή στο κοινό.

 

 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΡΑΚΤIΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

 • MASTER CLASS

 

Επιστημονική Επιτροπή / Scientific Committee

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Μαρία Έμμα Μελιγκοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

Μέλη: Γεώργιος Βράνος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιωάννης Μυράλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τεχνών, Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών -Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, CYPRUS

 

 

Οργανωτική επιτροπή / Organizing Committee

 

Γεωργία Άννα Ιορδάνογλου, Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωργία Δημητρακοπούλου, Φοιτήτρια, Τμήμα Kοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γεώργιος Σιτώτης, Μουσικολόγος, Μαέστρος, Διεύθυνση Π.Ε. Β. Αττικής, Μ.Εd, ΤΕΠΑΕΣ-Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παναγιώτης Τσιαβός, M.Ed., Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Εισηγητές-Εισηγήτριες / Invited speakers

 

ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ   -  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ    

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΚΜΠΑΛ - Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης

LOUKIA LOULAKI  -  AMADEUS MUSIC AND ARTS ACADEMY - AMADEUS INTERNATIONAL SCHOOL, VIENNA

DAMIAN POSSE - SUPERAR, VIENNA

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ - ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΑΝΟΣ      ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΑΙΔΡΑ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑ ΜΕΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΡΑΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, CYPRUS

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΣΕΑ - ΩΔΕΙΟ ATHENAEUM      

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

Παροχές / Facilities –Venue

 

Εκτυπώσεις Παρτιτούρες

Βιβλία

Ψηφιακές Σημειώσεις

Μουσικά όργανα

Πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα

Βιβλία Παρτιτούρες

Σύμπραξη με ορχήστρα

Δωρεάν είσοδο σε συναυλιακούς χώρους


Registration/Δίδακτρα – Fees

 

Περίοδος εγγραφών από 03-04-2023 έως 10-07-2023

Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Δίδακτρα πριν τις 30/6/2023: 480 €

Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν ως εξής:

Σε 4 δόσεις (Απρίλιος: 100€+ Μάϊος: 100€ + Ιούνιος: 100€ + Ιούλιος: 100€ + Εξόφληση: 80€)

Εφάπαξ καταβολή: 380 €

Ειδική τιμή για εφάπαξ καταβολή από φοιτητές/-τριες (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς): 150 €

 

Δίδακτρα από 1/7/2023: 550 €

Τα δίδακτρα με την εγγραφή σας τον Ιούλιο καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις, αφενός, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αφετέρου, στη λήξη του Θερινού Σχολείου (550€ σε 2 δόσεις)

 

 

 

Φιλοξενία - Τρόποι πρόσβασης /Accommodation-Transportation-Maps

 

Φιλοξενία - Προτεινόμενοι χώρο διαμονής:

President Hotel (https://president.gr/el/)

Σουίτες Ανδρομέδα (https://www.andromeda-suites.gr/)

Olvia Suites (https://olviasuites.hotelonia.com/)

Elizabeth Hotel (https://elisabeth-hotel.gr/)

 

Τα συγκεκριμένα καταλύματα εξυπηρετούν μία ποικιλία οικονομικής ανταπόκρισης στη συγκεκριμένη περίοδο για το διδακτικό προσωπικό αλλά και για τους συμμετέχοντες.

 

The specific accommodations serve a variety of financial needs for the teaching staff as well as for the participants during the specific period.

 

Χορηγοί / Sponsors-Supporters

 

 

 

Ανακοινώσεις-Νέα / Announcements – News

 

-

 

Επικοινωνία / Contact Us  

 

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε) 

 

 

 

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Ρυθμός - Λόγος - Κίνηση: Εφαρμοσμένες Παρεμβάσεις Τεχνών στην Ειδική Αγωγή

https://forms.gle/rQGnPRQF8LiRuZT38
                                                                                                                                                         

 

 

 

Ρυθμός - Λόγος - Κίνηση: Εφαρμοσμένες Παρεμβάσεις Τεχνών στην Ειδική Αγωγή

Rhythm - Speech - Movement: Applied Arts Innervations in Special Education

 

https://summer-schools.aegean.gr/ArtsIntoSpecEdu2023

 

Ακρωνύμιο/Acronym

ArtsIntoSpecEdu2023

 

Χρονική διάρκεια διεξαγωγής

3 – 12 Ιουλίου, 2023

July 3 – 12, 2023

 

Φόρμα εγγραφής για Θερινό Σχολείο ArtsIntoSpecEdu2023

Περίοδος εγγραφών από 01-03-2023 έως 30-06-2023

Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Τόπος διεξαγωγής-υλοποίησης/ Place

Ωδείο ATHENAEUM, Αθήνα

Κορινθίας 6, Αμπελόκηποι, Αθήνα 115 26

http://www.athenaeum.edu.gr/el/conservatory/

 

ATHENAEUM CONSERVATOIRE

Korinthias 6, Athens 115 26

http://www.athenaeum.edu.gr/en/conservatory/

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε)

 

Πρόγραμμα / Programme

 Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του προγράμματος εδώ

 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 1. Ειδική Μουσική Παιδαγωγική: Μεθοδολογίες παρέμβασης, Μαρία Φιλιάνου
 2. Εισαγωγή στα Γενετικά Σύνδρομα, Δήμητρα Κατσαρού
 3. Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Δήμητρα Κατσαρού
 4. Ενίσχυση θετικότητας μέσω βίωσης εμπειριών ροής σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με ή χωρίς αναπηρία. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων που προάγουν τη βέλτιστη εμπειρία, Αγάθη Αργυριάδη
 5. Εισαγωγή στην Χοροθεραπεία I, Μαρία Κουτσούμπα
 6. Εισαγωγή στην Χοροθεραπεία IΙ, Μαρία Κουτσούμπα

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΡΑΚΤIΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 1. Παρεμβάσεις και Πρακτικές Μουσικής Επικοινωνίας Ομάδων, Μαρία Αργυρίου
 2. Η Μουσικοκινητική Αγωγή Orff : μια προσέγγιση με εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Μαρία Φιλιάνου
 3. Ψυχοκινητική Ανάπτυξη και Εφαρμογές, Ευάγγελος Μάντσος
 4. Θεραπευτική Γυμναστική, Ευάγγελος Μάντσος
 5. Βασικές Αρχές για την εφαρμογή και οργάνωση κινητικών δραστηριοτήτων σε άτομα με αναπηρίες, Βασιλική Ζήση
 6. Εφαρμογές στις δραστηριότητες ροής σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με ή χωρίς αναπηρία, Αγάθη Αργυριάδη
 7. Βιωματικό Εργαστήρι Χοροθεραπείας, Μαρία Κουτσούμπα & Έλλη Μερκούρη
 8. Χοροθεραπεία σε Άτομα με Αναπηρία, Μαρία Κουτσούμπα & Έλλη Μερκούρη
 9. Η Σύνθεση των Παραστατικών Τεχνών του Θεάτρου, του Χορού και της Μουσικής στην Ειδική Αγωγή, Έλλη Μερκούρη
 10. Πρακτικές Εφαρμογές Θεατρικής Αγωγής σε άτομα με και χωρίς αναπηρία, Έλλη Μερκούρη
 11. Κουκλοθεραπεία: Εργαστήριο Κατασκευής Θεατρικής Κούκλας για παιδιά με αναπηρίες, Εβίτα Αγγέλη
 12. Κουκλοθεραπεία: Εργαστήριο Εμψύχωσης Θεατρικής Κούκλας για παιδιά με αναπηρίες, Εβίτα Αγγέλη
 13. Αφήγηση παραμυθιού και θεατρικής δράσης στην Ειδική Αγωγή (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια), Έλλη Μερκούρη
 14. Δημιουργία Εκπαιδευτικού Προγράμματος αφήγησης-δράσης παραμυθιών στην Ειδική Αγωγή, Έλλη Μερκούρη

 

 

Επιστημονική Επιτροπή / Scientific Committee

 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη: Δήμητρα Κατσαρού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Μιχάλης Πατσέας, Μαέστρος, Μουσικοπαιδαγωγός, Μουσικολόγος

 

Οργανωτική επιτροπή / Organizing Committee

 

Γεωργία Άννα Ιορδάνογλου, Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωργία Δημητρακοπούλου, Φοιτήτρια, Τμήμα Kοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γεώργιος Σιτώτης, Μουσικολόγος, Μαέστρος, Διεύθυνση Π.Ε. Β. Αττικής, Μ.Εd, ΤΕΠΑΕΣ-Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Παναγιώτης Τσιαβός, M.Ed., Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Εισηγητές-Εισηγήτριες / Invited speakers

 

ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ      

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

           

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΗ  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

           

ΑΓΑΘΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

           

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΗΣΗ         

ΤΕΦΑΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

           

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ          

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ           

 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ          

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

           

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ         

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ     

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΑΝΟΥ     

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Παροχές / Facilities –Venue

 

e Σημειώσεις καθηγητών

portfolio μαθητείας

videos

μουσικά όργανα Orff για τεχνικές οργάνων και πρακτική

βιβλία

εποπτικός αθλητικός εξοπλισμός

Μουσικές Παρτιτούρες

 

Academic e-notes from teachers and apprentices

an apprenticeship portfolio

videos

Orff musical instruments for instrument techniques and practice

books

supervised sports equipment

sheet music notators

 

 

Registration/Δίδακτρα – Fees

 

Η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο θερινό σχολείο βρίσκεται εδώ.

 

Δίδακτρα πριν τις 30/6/2023: 380 €

Τα δίδακτρα μπορούν να καταβληθούν ως εξής:

Τμηματικά σε 3 δόσεις (Απρίλιος: 100€+ Μάϊος: 100€ + Ιούνιος: 100€ + Ιούλιος: 80€)

Εφάπαξ καταβολή: 310 €

Ειδική τιμή για φοιτητές/-τριες (προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς): 100 €

 

Δίδακτρα από 1/7/2023: 480 €

Τα δίδακτρα με την εγγραφή σας τον Ιούλιο καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις, αφενός, με την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αφετέρου, στη λήξη του Θερινού Σχολείου (480€ σε 2 δόσεις)

 

 

 

Φιλοξενία - Τρόποι πρόσβασης /Accommodation-Transportation-Maps

 

Φιλοξενία - Προτεινόμενοι χώρο διαμονής:

President Hotel (https://president.gr/el/)

Σουίτες Ανδρομέδα (https://www.andromeda-suites.gr/)

Olvia Suites (https://olviasuites.hotelonia.com/)

Elizabeth Hotel (https://elisabeth-hotel.gr/)

 

Τα συγκεκριμένα καταλύματα εξυπηρετούν μία ποικιλία οικονομικής ανταπόκρισης για τη συγκεκριμένη περίοδο για το διδακτικό προσωπικό αλλά και για τους συμμετέχοντες.

 

The specific accommodations serve a variety of financial needs for the teaching staff as well as for the participants during the specific period.

 

Χορηγοί / Sponsors-Supporters

 

Εκδόσεις ΔίΣΗΓΜΑ

 

 

Ανακοινώσεις-Νέα / Announcements – News

 

-

Επικοινωνία / Contact Us  

 

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

 

 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. (Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε)

 

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το Πρόγραμμα μας Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

                                                                                                                                                         

 

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης  

Παιδικών & Νεανικών Φωνητικών Συνόλων

σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Εργαστηριακές Εφαρμογές & Πρακτική Άσκηση

 

Σάββατο 21 & 22 Ιανουαρίου 2023

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Με την έγκριση του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Αιγαίου αριθ. 4η//16..12..2022


Τα εργαστήρια προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ (κατά προτεραιότητα στους/στις επιμορφούμενους/-ες των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη Μουσική και στα Μέλη της ΕΕΜΑΠΕ) και έχουν πρακτικό χαρακτήρα καθώς προτάσσεται κυρίως η εφαρμογή και η εξάσκηση στον τομέα της μουσικής προετοιμασίας διδασκαλίας ενός χορωδιακού ή ορχηστρικού έργου. Σκοπός της προγραμματισμένης δράσης είναι να προσφέρει στους/στις επιμορφούμενους/-ες την εμπειρία μιας καθοδηγούμενης μελέτης και αξιολόγησής τους αλλά και την εξερεύνηση της διαδρομής της προετοιμασίας ρεπερτορίου για διδασκαλία σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και στην κοινότητα. Οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να εξοικειωθούν με:

 


Μεθόδους μελέτης – Ρεπερτόριο - Τρόπο κινησιολογίας - Μουσική διεύθυνση

Φωνητική προετοιμασία

 

Χώρο Διεξαγωγής: Ωδείο ATHENAEUM - Διεθνές Καλλιτεχνικό Κέντρο

Κορινθίας 6, Αμπελόκηποι. (http://athenaeum.edu.gr/el/1464/)

 

Διδάσκοντες

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Ειδική αγωγή και Καλλιτεχνικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Ειδική αγωγή και Καλλιτεχνικές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 05/09/2022 - 16/04/2023

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 12 ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 500.00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET: 25.00

 

 

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Μουσική Παιδαγωγική: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Δεξιότητες σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Μουσική Παιδαγωγική: Επαγγελματική Ανάπτυξη και Δεξιότητες σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Οκτώβριος 2022 – Αύγουστος 2023

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 795.00

 

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 01/01/2022 - 05/06/2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 23/05/2022 - 22/01/2023

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ΜΗΝΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET: 20.00

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Αισθητική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση σε Εκπαιδευτικά - Σχολικά Περιβάλλοντα και ΚΔΑΠ

Αισθητική Αγωγή και Προσχολική Εκπαίδευση σε Εκπαιδευτικά - Σχολικά Περιβάλλοντα και ΚΔΑΠ

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 15/04/2022 - 12/06/2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 30/05/2022 - 05/02/2023

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 7 ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 480.00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET: 24.00

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

 

Εργαστηριακές Εφαρμογές & Πρακτική Άσκηση

Σάββατο 19 & Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2022

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

 

Εργαστηριακές Εφαρμογές & Πρακτική Άσκηση

Σάββατο 16 & Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ετικέτες
Σεμινάριο
Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.