Μουσική και «Μουσικοί» από κούνια! Καινοτόμες Μέθοδοι και Διδακτικές για τη Μουσική στην Βρεφική και Προσχολική Αγωγή ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

                                                          

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 

ΚΕΔΙΒΙΜ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

 

 

Μουσική και «Μουσικοί» από κούνια!

Καινοτόμες Μέθοδοι και Διδακτικές για τη Μουσική

στην Βρεφική και Προσχολική Αγωγή

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, 2024

Χώρος Φιλοξενίας:

Διαμαντίδειο Νηπιαγωγείο - Παιδικός Σταθμός, Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης

Θ. Σοφούλη 2, ΤΚ 17122, Νέα Σμύρνη, Αττική

  • Διάρκεια βιωματικών μουσικοπαιδαγωγικών εφαρμογών: 15 ώρες
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (με ατομικό σειριακό αριθμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου)
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

 

 

Στην Ελλάδα, η Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα παρέχεται μέσω δύο τύπων δομών λειτουργίας, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και σύμφωνα με το νόμιμο δικαίωμά του.  Έγινε πρόσφατα διετής και ξεκινά από την ηλικία των 4 ετών, με φοίτηση στα Νηπιαγωγεία (Ν. 4521/2018). Από το σχολικό έτος 2020-21, η διετής υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία έχει τεθεί σε καθολική εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο (Νόμος 4704/2020). Οι παροχές σχετικά με την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα - Early Childhood Education and Care - ECEC σε παιδιά κάτω των 4 ετών (ISCED 010) περιλαμβάνουν: i) βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας κυρίως των Δήμων (Υπουργείο Εσωτερικών), ii) αντίστοιχες ιδιωτικές δομές Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας (κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα), καθώς και μονάδες απασχόλησης βρεφών ή/και παιδιών μερικής απασχόλησης και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ 229717/Ζ1/05-01-2018, τ. Β4) βάση του  Άρθρου 48 του ν. 4485/2017 και αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Στις επιμορφωτικές δράσεις του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνονται η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, μη τυπικής μάθησης, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και εν γένει προγραμμάτων διά βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό πληθυσμό.

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό και τη φιλοσοφία της λειτουργείας των ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι., η καινοτομία της συγκεκριμένης επιμορφωτικής διήμερης δράσης αφορά στην διάχυση υλικού και πρακτικών σε πανελλήνια εμβέλεια με έμφαση, αφενός, σε βρέφη 0 – 3 ετών, αφετέρου, σε νήπια και παιδιά μικρής ηλικίας και νήπια 4 – 7 ετών, περιλαμβάνοντας ενδεδειγμένες πρακτικές στη διδακτική φωνητικών συνόλων παιδιών από 4 έως 8 ετών. Στην συγκεκριμένη δράση λαμβάνουν μέρος διακεκριμένοι καθηγητές της αλλοδαπής (Κύπρος). Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών της προσχολικής ηλικίας, τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς των χώρων που εργάζονται. Είναι αποτέλεσμα της διεπιστημονικής συνεργασίας και της διαθεματικής προσέγγισης σχετικών διδακτικών πεδίων – αντικειμένων και πραγματοποιείται από έμπειρους και καταξιωμένους μουσικοπαιδαγωγούς και επιστήμονες μεγάλης εμπειρίας και πιστοποιημένης επάρκειας. Σκοπός τους είναι να προσφέρουν το ασφαλές πλαίσιο σκέψης και προβληματισμού μέσα από προτάσεις που έχουν υλοποιηθεί ώστε να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα και την ανακάλυψη πρόσθετων δυνατοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών σε/για καλλιτεχνικές παιδαγωγικές δραστηριότητες καθώς θεωρείται επιτακτική η επαγγελματική στήριξή τους στον σχεδιασμό και την οργάνωση των παρεμβάσεων – μαθημάτων τους σε χώρους της ιδιωτικής και δημόσιας καλλιτεχνικής  εκπαίδευσης.

Οι συγκεκριμένες επιμορφωτικές δράσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το επαγγελματικό portfolio του/της εκπαιδευτικού καθώς τρίτη βασική λειτουργία της σχολικής μονάδας αφορά στην «Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών» με ιδιαίτερη έμφαση στον Άξονα 8: συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις, δείκτης: συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς (ΙΕΠ, 2023). Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης με ατομικό σειριακό αριθμό με το σύνολο των ωρών και τις θεματικές ενότητες παρακολούθησης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

 

9.30 π.μ.: Διαπιστεύσεις – Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού

 

10.00 π.μ. -  1.00 μ.μ.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

10.00 π.μ. - 11.30  π.μ.  1ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 1

11.30 π.μ. - 11.30 π.μ.   2ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 2

11.30 π.μ. – 1.00 μ.μ.     2ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 1

11.30 π.μ. – 1.00 μ.μ.     1ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 2

 

1.30– 2.00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

2.00 μ.μ. – 5.00 μ.μ.  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

2.00 μ.μ. - 3.30  π.μ.  1ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 1

2.00 π.μ. - 3.30 π.μ.   2ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 2

3.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.   2ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 1

3.30 π.μ. – 5.00 μ.μ.   1ο group ΑΙΘΟΥΣΑ 2

 

5.00 – 5.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:   5.30 μ.μ.– 6.30 μ.μ.  

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για βρέφη και Γονείς της Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Ιστοχώρος ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

https://kedivim.aegean.gr/

Ιστοχώρος  Διαμαντίδειου Νηπιαγωγείου - Παιδικού Σταθμού, Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης:

https://leonteios.edu.gr/nea-smyrni/paidikos-stathmos-nipiagogeio  

Επικοινωνία: m.argyriou@aegean.gr

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  https://forms.gle/QkJfgBN2QDn1wcoX8  

Δίδακτρα: 40€ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΚΕ)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας συμμετοχής με κριτήριο τον χρόνο εκδήλωσης ενδιαφέροντος


 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Δημιουργική και Ουσιαστική Μουσική Διδασκαλία στην Προσχολική ηλικία με αφετηρία μουσικά παιχνίδια

 

Χριστίνα Χαραλαμπίδου, Μουσικοπαιδαγωγός, Εξωτερική Συνεργάτιδα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Υποψήφια Διδάκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής, Κύπρος

Μάριος Τούμπας, Πιανίστας και καθηγητής μουσικής τζαζ στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος

 

Περιγραφή Εργαστηρίου

Ένα διαδραστικό εργαστήρι μουσικής για νηπιαγωγούς και μουσικοπαιδαγωγούς στην  προσχολική  αγωγή. Οι συμμετέχοντες θα βιώσουν μουσικές δραστηριότητες με έμφαση την άτυπη μορφή εκπαίδευσης και τη ζωντανή μουσική κατά τη μουσική διδασκαλία. Οι δραστηριότητες, σε μορφή παιχνιδιού, θα περιλαμβάνουν απλές τεχνικές αυτοσχεδιασμού, τραγούδια, κίνηση και μουσικά όργανα. Οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν τις διαφορετικές μουσικές ιδέες και θα βιώσουν τις πιθανές επεκτάσεις των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες θα ακολουθήσουν τα εξής στάδια: (1) έμπνευση, (2) μεταμόρφωση, (3) δημιουργία, και (4) ‘γιορτή’. Μέσω αυτής της διαδικασίας, αναμένεται οι συμμετέχοντες να βιώσουν τη σημασία μιας «άτυπης» παιδαγωγικής κατά την εξέλιξη μιας μουσικής δραστηριότητας αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες «διευκολυντή», ευελιξίας και προσαρμογής στις ανάγκες των μαθητών για μια ποιοτική μουσική παιδεία.

Σημαντική σημείωση

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα κρουστό όργανο ακαθόριστου τονικού ύψους (γκουίρο, ταμπουρίνο, Djembe κτλ.) ή/και ένα μελωδικό κρουστό (ραβδόφωνο, μεταλλόφωνο, γκλόκενσπιλ, κτλ). Μπορούν ακόμη, αν επιθυμούν, να φέρουν μαζί τους το κύριό τους μουσικό όργανο (φυσαρμόνικα, κιθάρα, βιολί κτλ).

 

 

Η Χριστίνα Χαραλαμπίδου είναι υποψήφια διδάκτορας στο μουσικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Columbia, Teachers College (2007-2009) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MA) στη Μουσική και Μουσική Εκπαίδευση. Επίσης, κατέχει πτυχίο (BA) Μουσικής από το Aaron Copland School of Music, CUNY (2002-2005). Από το 2008, έχει εργαστεί σε ιδιωτικά σχολεία σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης και έχει συνεργαστεί με οργανισμούς στη Νέα Υόρκη και στην Κύπρο. Ανάμεσα στις εργασίες της περιλαμβάνεται η συνεργασία με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης για την εισαγωγή συναυλιών για μικρά παιδιά και η συμμετοχή στο μουσικό πρόγραμμα WeBop του Jazz at Lincoln Center.

 

 

 

 

Εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμονας στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-2017) και από το 2017 εργάζεται ως Ειδική Επιστήμονας στα τμήματα Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η έρευνά της επικεντρώνεται σε δημιουργικές πρακτικές διδασκαλίας μουσικής για την προσχολική εκπαίδευση, στη μουσική ανάπτυξη προ-υπηρεσιακών νηπιαγωγών, και στη μελέτη της απόκτησης μουσικών εμπειριών από την κύηση έως τη βρεφική ηλικία. Το 2011, ιδρύσε το μουσικό πρόγραμμα "Baby Maestro Cyprus" για παιδιά από την εμβρυακή ηλικία έως 6 ετών, το οποίο συνεχίζει να υλοποιεί με τον Μάριο Τούμπα. Είναι εγγεγραμμένη μουσικοπαιδαγωγός στον Αμερικάνικο οργανισμό MIMA Music, ο οποίος στοχεύει στην οργάνωση μουσικών προγραμμάτων παγκοσμίως. Από το 2021 συνεργάζεται με τον περιβαλλοντικό οργανισμό Enalia Physis για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών δημιουργικών εργαστηρίων για παιδιά προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Για αυτά τα περιβαλλοντικά εργαστήρια έλαβε μαζί με την Ρεβέκκα Κατσαρή επιχορήγηση για το έργο "Increasing Marine Environmental Awareness through the creative arts" (2022-23). Η εργασία της συνοδεύεται από τη δημιουργία μουσικοεκπαιδευτικών συναυλιών για παιδιά. Οι συναυλίες της βασίζονται στις πρωτότυπες ιστορίες που συγγράφει η ίδια με σκοπό τη μουσική καλλιέργεια παιδιών και κηδεμόνων. Μερικά παραμύθια που έχει συγγράψει η Χριστίνα είναι: 1. «Η Κική στη Καταιγίδα», 2. «Η Κική στο Βυθό», 3. «Η Κική στη Ζούγκλα», 4. «Η Κική στην Αμερική», και 5. «H Τζάζη Μπη η Μελισσούλα» (short list 2019). 

 

Ο πιανίστας Μάριος Τούμπας είναι κάτοχος των πτυχίων Bachelor of Music, cum laude (Berklee College of Music, Boston, MA) και Master of Music with Honours (New England Conservatory of Music, Boston MA).  Παρακολούθησε μαθήματα πιάνου και αυτοσχεδιασμού κοντά στον διεθνούς φήμης Ελληνοαμερικανό καθηγητή της Jazz Charlie Banacos  και τον γνωστό τζαζ πιανίστα και συνθέτη από τον Παναμά Danilo Perez( πρώην μέλος της μπάντας του Dizzy Gillespie).  Έχει συνεργαστεί με διάσημους μουσικούς  της Jazz, όπως ο μπασίστας Anthony Jackson, ο σαξοφωνίστας Tony Laκatos και οι κιθαρίστες Jeff Richman και Brett Garsed.  Έχει λάβει μέρος σε διεθνή Festivals, όπως το Montreal Jazz Festival στον Καναδά, Dusseldorf Jazz Rally στη Γερμανία, Krakow Jazz Festival στην Πολωνία και Jazz and Blues North City Festival στη Σερβία. Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, στο Sun City Music Hall του Johannesburg, στο Μέγαρο Αθηνών και το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα, μεταξύ άλλων.  Από το 2009, είναι καθηγητής μουσικής Jazz και αυτοσχεδιασμού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι επίσης καθηγητής του διεθνούς οργανισμού Jazz Education Abroad.

 


Μουσική από την βρεφική ηλικία

Δέσποινα Σκανδαλάκη, Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός

Περιγραφή ΕργαστηρίουΗ σπουδαιότητα των ακουστικών προσλήψεων στην ανάπτυξη του ατόμου και η αναγκαιότητα η μουσική αγωγή του ατόμου να ξεκινά όσο το δυνατό νωρίτερα από τη στιγμή της γέννησης και μετά στη βρεφική ηλικία είναι αναμφισβήτητα επιστημονικά αποδεδειγμένη. Στη συγκεκριμένη  διημερίδα θα δοθούν γνώσεις και θα παρουσιαστούν υλικά που θα οδηγήσουν τους ενδιαφερομένους (φροντιστές βρεφών κ.α.) στην ικανότητα της ένταξης μουσικών και μουσικοκινητικών στοιχείων στην αλληλεπίδραση τους με παιδιά βρεφικής ηλικίας, ώστε η ενασχόληση με τη μουσική να πραγματοποιείται με παιγνιώδη τρόπο, και μέσω άτυπης καθοδήγησης η μουσική ανάπτυξη των βρεφών να επιτυγχάνεται με ευχάριστο και ενδιαφέροντα τρόπο, υποβοηθώντας και τη γενική ανάπτυξή τους.

 

Η Δέσποινα Σκανδαλάκη είναι γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης όπου κατοικεί κι εργάζεται μετά τις σπουδές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Μουσικολογίας του Εθνικού  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Μουσικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας με τη μεταπτυχιακή της διατριβή να πραγματεύεται τη σπουδαιότητα των ακουστικών προσλήψεων κατά την ενδομήτρια περίοδο.  Κάτοχος πιστοποίησης “The Gordon Institute for Music Learning” - Temple University-Philadelphia, PA, για την εφαρμογή της μουσικοπαιδαγωγικής θεωρίας του Gorgon (GMLΤ) σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Κάτοχος όλων των πτυχίων Ανώτερων Θεωρητικών και ‘‘Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων’’ και του διπλώματος της τρομπέτας (Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) - Music Performance Trumpet). Συνεργάζεται με ωδεία και είναι εισηγήτρια στην Associated Board of the Royal Schools of Music (2010 έως σήμερα). Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά για τη μουσική και τη μουσική εκπαίδευση. Ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (2022 – σήμερα). Διατελεί Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου (2018 έως σήμερα) Δημιουργός και υπεύθυνη του Προγράμματος Μουσικής Αγωγής για βρέφη και νήπια  “Ευμουσία”. Εργαστήρια του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα [Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (2018-2020), Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (2021), Ίδρυμα Θεοχαράκη ακ.ετος 2023-24], και στο εξωτερικό (Μαυρίκιο). Διδάσκει στα προγράμματα Μουσικής Παιδαγωγικής του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2021.

 

 


 

Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff για Νήπια

Μαρία Φιλιάνου, Μουσικοπαιδαγωγός

                                                                                                                                                          

 

Περιγραφή Εργαστηρίου

Το τρίπτυχο μουσική-κίνηση-λόγος, που αποτελεί τη βάση της μουσικοπαιδαγωγικής προσέγγισης Orff, δίνει τα μέσα για μια ολιστική αγωγή του παιδιού ηλικίας 4 με 6 χρονών. Με το παιχνίδι, τον πειραματισμό, τον αυτοσχεδιασμό σε ένα πλαίσιο βιωματικής μάθησης, το παιδί αποκτά δεξιότητες που αφορούν το σύνολο της προσωπικότητας του. Με αφετηρία το στοιχειακό χαρακτήρα που η μουσική και η κίνηση μοιράζονται, το παιδί απελευθερώνει την έκφραση του και τη δημιουργικότητα του. Η μουσικοκινητική αγωγή Orff συμβάλλει επιπλέον σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες που ορισμένα παιδιά τυχόν έχουν, αφού αποτελεί μια συμπεριληπτική προσέγγιση, ανοιχτή στη διαφορετικότητα. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτήν την παρουσίαση θα είναι βιωματική και στόχο έχει την γνωριμία τους με πρακτικές της μουσικοκινητικής αγωγής Orff που ανταποκρίνονται στην αναπτυξιακή ηλικία των νηπίων.

 

Η Μαρία Φιλιάνου είναι μουσικοπαιδαγωγός. Έχει διδάξει στην πρωτοβάθμια ειδική εκπαίδευση για μαθητές με τύφλωση, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νοητική αναπηρία και κώφωση. Πτυχιούχος κλασικής κιθάρας και απόφοιτος του Διετούς Επαγγελματικού Κύκλου Σπουδών Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff και του Μονοετούς Επιμορφωτικού Κύκλου Orff – Dalcroze στην Αθήνα. Πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές  στην Ειδική Αγωγή στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, ολοκληρώνει τη διδακτορική διατριβή της με θέμα ««Στοιχειακή Μουσική και Κινητική Αγωγή (Orff-Schulwerk) σε μαθητές με αναπηρία όρασης: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος παρέμβασης».  Έχει σημαντική εμπειρία στη διδασκαλία της Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Διδάσκει στο Τριετές Πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής Orff της Σχολής Μωραΐτη στην Αθήνα και σε Επιμορφωτικά Προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου το αντικείμενο της Ειδικής Μουσικής Παιδαγωγικής από το 2019.

 

 

 

 

Μουσικός Κήπος (Musicgarten): Ένα πλήρες πρόγραμμα καλλιέργειας της μουσικής ενσυναίσθησης για νήπια 4-6 ετών

Μαρία Αργυρίου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπική, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Πιστοποιημένη Παιδαγωγός Musicgarten

Περιγραφή Εργαστηρίου

Στο πρώτο μέρος του προγράμματος, θα βοηθήσετε το παιδί να δημιουργήσει μια γερή μουσική βάση – συντονίζοντας τη φωνή του, αναπτύσσοντας τις ακουστικές του δεξιότητες, προωθώντας τον έλεγχο των αδρών και λεπτών κινητικών κινήσεων – όλα στο πλαίσιο μιας ποικιλίας φυσικών ερεθισμάτων και αντιδράσεων. Στο δεύτερο μέρος, συνοδεύοντας τα παιδιά, μέσω της μουσικής, θα καλλιεργήσετε τις μουσικές τους δεξιότητες και το ενδιαφέρον τους καθώς βιώνουν ένα στοχευμένο ρεπερτόριο τραγουδιών, ιστοριών και ποιητικού λόγου αξιοποιώντας ειδικά σχεδιασμένο υλικό. Η διδασκαλία σας όχι μόνο θα δημιουργήσει τα θεμέλια του παιδιού για τη μουσική εκμάθηση μέσω του τραγουδιού και της κίνησης, αλλά θα διευρύνει τις ακουστικές του ικανότητες εισάγοντας τον ήχο ορχηστρικών οργάνων, τόσο στο σόλο όσο και στο πλαίσιο ενός συνόλου, χτίζοντας αυτοπειθαρχία και κοινωνικές δεξιότητες στην ομάδα αλλά και προώθηση της ανεξαρτησίας και της αλληλεξάρτησης μέσω της χορευτικής κίνησης ασκώντας δεξιότητες που επηρεάζουν όλους τους τομείς της μελλοντικής ακαδημαϊκής του μάθησης.

 

Η Μαρία Αργυρίου υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Αναπτύσσει από το 2004 μεγάλη δραστηριότητα στους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών. Στη συγγραφική της ιδιότητα περιλαμβάνονται και τα σχολικά εγχειρίδια Μουσικής της Α΄ και Β΄ Τάξης για το Δημοτικό Σχολείο (2010). Έχει την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια της μουσικοπαιδαγωγικής περιοδικής έκδοσης «Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα» (https://mspv.aegean.gr/) και είναι συν-επιμελήτρια του open access ακαδημαϊκού περιοδικού Hellenic Journal of Music, Education and Culture (http://hejmec.eu/journal/). Δραστηριοποιείται σε χώρους πολιτιστικής αναφοράς, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικά projects μεγάλης εμβέλειας (ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα με μουσικό ενδιαφέρον σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, χώρους τέχνης και πολιτισμού) για την προσχολική και την πρωτοσχολική ηλικία. Η επιμορφωτική της δράση για εκπαιδευτικούς μουσικής και παιδαγωγούς αλλά και η συγγραφική της δράση μετρούν πλέον τρεις δεκαετίες. Είναι επιστημονικά υπεύθυνη για τα Επιμορφωτικά Προγράμματα «Music and Culture e-learning programs (MusiCult)» του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

                                                                                                                                                                                                     

        


 

Μικροί χορωδοί σε Δράση! Πρακτικές για την καλλιέργεια της παιδικής φωνής σε φωνητικά σύνολα

Αικατερίνη Βασιλικού, Μαέστρος, Νηπιαγωγός

 

 Η Κατερίνα Βασιλικού είναι πτυχιούχος τής Σχολής Νηπιαγωγών Αθήνας, διπλωματούχος πιάνου και έχει κάνει σπουδές κλασικού τραγουδιού. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων διεύθυνσης χορωδίας, Carl Orff και μουσικοκινητικής αγωγής, μουσικοπαιδαγωγικού συστήματος Kodály κ.α. Από το 1992 έως σήμερα εργάζεται ως Καθηγήτρια Μουσικής στη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης. Διευθύνει τη Χορωδία “Ambitus” από την ίδρυσή της (2002) μέχρι και σήμερα και τη Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης από το 1992 μέχρι και σήμερα, με τις οποίες έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε  ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Επίσης διευθύνει τη Γυναικεία Χορωδία του Ωδείου «Νικόλαος Μάντζαρος», τη Γυναικεία Χορωδία “Νηρηίδες” και την Παιδική - Νεανική Χορωδία τού Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Επιπλέον, διευθύνει τη Μεικτή Χορωδία Νέων του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, καθώς και την Παιδική Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Φιλοθέης - Ψυχικού από την ίδρυσή τους. Έχει διευθύνει την Παιδική - Νεανική Χορωδία τού Ωδείου Φραγκίσκος Λεονταρίτης-Νικοτιάν, την Παιδική - Νεανική Χορωδία τού Δήμου Αγίας Παρασκευής, τη Χορωδία Νεανίδων Νίκαιας, τη Χορωδία των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη και την Παιδική Χορωδία τού Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου τού Δήμου Γλυφάδας. Από το 2023 εντάσσεται στο επιμορφωτικό δυναμικό του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

 


Music and Culture e-learning programs (MusiCult)

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Αργυρίου, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Παν.Αιγαίου

 

 

 

 

 

 Ευγενική υποστήριξη:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.