MA in Music Education, Institute of Education, Department of Arts and Humanities, University of London

Πληροφορίες στα Αγγλικά

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Music Education στην Αθήνα και το Λονδίνο αποτελεί μια συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Education, Department of Arts and Humanities, University of London) και της ΕΕΜΑΠΕ

(http://www.ioe.ac.uk/study/PMM9_MUS9IM.html).

flyer


Απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμβούλους εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση με πιστοποιημένη προϋπηρεσία και αποφοίτους καλλιτεχνικών σχολών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή αναβάθμιση των σπουδών των συμμετεχόντων και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μουσικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εγγράφονται απευθείας στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου και λαμβάνουν όλα τα προνόμια των φοιτητών (ελεύθερη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, σε εκπαιδευτικό υλικό, διαμονή σε ξενώνες φοιτητών, ακαδημαϊκή υποστήριξη, υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, φοιτητική εστία κ.ά http://www.ioe.ac.uk/services/4389.html,

http://www.ioe.ac.uk/services.html ).

Υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο Δρ. Colin Durrant, http://www.ioe.ac.uk/study/masters/ARHS_18.html και στην Ελλάδα το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τους καθηγητές:

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αντλήσετε στον κόμβο:

http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/index.php?option=com_content&task=view&id=196&Itemid=277

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η αξιολόγηση του προγράμματος σύμφωνα με το NationalQualificationFramework (βαθμός πιστοποίησης και αξιολόγησης κάθε προγράμματος σπουδών για τη Μ.Βρετανία);

Το πρόγραμμα αξιολογείται με 7.

Με ποιον τρόπο θα σπουδάζω;

Η μέθοδος διδασκαλίας αξιοποιεί την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια ζώσης διδασκαλία (part time distance education).

Ποιος διδάσκει στο πρόγραμμα;

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος αποτελεί μόνιμο προσωπικό του Ινστιτούτου.

Πόσο συχνά θα πρέπει να μετακινούμαι;

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη επαφή θα γίνει στο Λονδίνο με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με το Πανεπιστήμιο και τη μύησή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα (Αθήνα).

Τι απαιτείται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου;

Η ολοκλήρωση 4 θεματικών ενοτήτων και πτυχιακής εργασίας 20.000 λέξεων ή η ολοκλήρωση 5 θεματικών ενοτήτων και πτυχιακής εργασίας 10.000 λέξεων

Κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες και η πτυχιακή εργασία σε 60 πιστωτικές μονάδες.

Ποια είναι η οικονομική συμμετοχή για το πρόγραμμα;

Τα δίδακτρα καταβάλλονται απευθείας στο ΙοΕ σύμφωνα με τις αναρτημένες τιμές στον ιστοχώρο του ιδρύματος. Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος, ισχύουν οι εξής τιμές:

 • 784 euro, ανά θεματική ενότητα (σύμφωνα με την τελευταία ισοτιμία λίρας Αγγλίας με ευρώ)
 • Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καταβάλλονται δίδακτρα δυο θεματικών ενοτήτων, δηλαδή 1568 ευρώ
 • Στις τιμές των διδάκτρων δεν υπολογίζονται οι τιμές μετακίνησης στην Αθήνα του ακαδημαϊκού προσωπικού. Αυτές επιμερίζονται κάθε φορά εξ ίσου στον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
 • Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων στο Λονδίνο επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

Με ποιον τρόπο μπορώ να καταβάλλω τα δίδακτρα;

H καταβολή των διδάκτρων γίνεται ξεχωριστά για κάθε θεματική ενότητα και όχι εφάπαξ, μέσω τραπεζικών διαδικασιών.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή μου στο Μ.Α inMusicEducation;

Απαιτείται:

 • προπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
 • πιστοποιημένος τίτλος αγγλικής γλώσσας

Στην περίπτωση εκπαιδευτικών εν ενεργεία, με πιστοποιημένη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, που έχουν όμως αδιαβάθμητους τίτλους σπουδών, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

 • Απόκτηση πιστοποιημένου τίτλου αγγλικής γλώσσας
 • Υποβολή εργασίας (review) 1000 λέξεων πάνω σε ακαδημαϊκά άρθρα που αφορούν τομείς στη Μουσική Παιδαγωγική και είναι δημοσιευμένα σε διεθνή έγκριτα περιοδικά. Δίνονται τέσσερα άρθρα (4), από τα οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει δύο (2). Η έκταση για το κάθε άρθρο υπολογίζεται στις 1000 λέξεις (ξεχωριστά για κάθε άρθρο) και περιλαμβάνει τα εξής:
 1. Περίληψη των ευρημάτων ή των επιχειρημάτων
 2. Μεθοδολογία που ακολουθεί ο/η συγγραφέας σε σχέση με το θέμα
 3. Συζήτηση - σχολιασμός που να αξιοποιεί βιβλιοαναφορές, πηγές και προσωπική επαγγελματική εμπειρία
 4. Αναφορές σε πρακτικές και έρευνες για τη Μουσική Παιδαγωγική
 5. Βιβλιογραφία

Τα άρθρα προς εξέταση και μελέτη δίνονται από το IoE.

Πώς πιστοποιείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας;

Με τίτλο επιπέδου Proficiency που έχει αποκτηθεί μέσα στα τελευταία δυο χρόνια ή με βαθμό 7 στις εξετάσεις IELTS ή 650 μονάδες στις εξετάσεις TOEFL

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ;

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι» εφόσον: Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση (Άρθρο 4, Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων, ΝΟΜΟΣ 3328/2005 - ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005).

Τα ωδεία και οι μουσικές σχολές θεωρούνται αδιαβάθμητα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς σύμφωνα με τοάρθρο 3, ΝΟΜΟΣ 3328/2005 - ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005, «Ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΑΣΕΠ για ΠΕ16 στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο Ν3475/2006, θα πρέπει οι υποψήφιοι για πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση να διαθέτουν πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνώ στην Ελλάδα για πληροφορίες;

Η ΕΕΜΑΠΕ, εκτελεί χρέη αποκλειστικού συντονιστή του προγράμματος σπουδών για την Ελλάδα χωρίς οικονομικά οφέλη και χωρίς να ασκεί οικονομική διαχείριση για λογαριασμό του ΙοΕ. Υπεύθυνη για το πρόγραμμα με την ιδιότητα του συμβούλου (tutor) είναι η Μαρία Αργυρίου (6979342401, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Χρησιμα Έγγραφα

pdf IELTS Writing

pdf National Qualification Framework

pdf Student Handbook 2009-10


MA Music Education in Athens and London

http://www.ioe.ac.uk/study/PMM9_MUS9IM.html

20 Bedford Way, London WC1H 0AL | Tel: +44 (0)20 7612 6000

DEPARTMENT OF ARTS AND HUMANITIES

Institute of E, University of London

Study Method: Part-time Distance

Programme Leader: Dr Colin Durrant http://www.ioe.ac.uk/study/masters/ARHS_18.html

Contact (in London): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Contact (in Athens): Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Contact person: Maria Argyriou

Who is this programme for?

Musicians with an interest or involvement in education

Music teachers and lecturers

Music advisers

Private instrumental teachers

Further Professional Development

The programme helps many students to locate an area in which to pursue further research, and can often enhance the prospects of promotion.

Name of final award

 • Master of Arts (MA)
 • Postgraduate Diploma, Postgraduate Certificate (Participants who for academic or personal reasons are unable to successfully complete the 180 credits required for the masters award may exit with the completion of 60 or 120 credits respectively and be awarded a Postgraduate Certificate or Postgraduate Diploma in the subject area).

Educational aims of the programme

Aims

The aims of the programme are to develop students' understanding of thinking, research and practice in the field of music education.

Content

The programme consists of modules, or educational units, covering a particular subject area. Each of the three core modules on philosophy, psychology and sociology focuses on a major discipline underpinning advanced study in music education. This enables students to gain a broad over-arching perspective, whilst at the same time they are able to study particular aspects in depth.

 • Other modules offer a distinctive approach to particular areas within music education.
 • The dissertation/report provides an opportunity to instigate and carry out a piece of small-scale empirical or theoretical research within a particular methodological framework.

Learning Outcomes

By the end of the programme, students should:

 • be able to make informed, critical judgements about their own and other people's musical and educational abilities, -assumptions, values and practices;
 • have expanded their understanding of the varied and complex nature of learning and teaching in music;
 • have increased their knowledge of music teaching, evaluation and assessment techniques;
 • have developed their knowledge and understanding of children's, young people's and adults' relationships to music as performers, composers and listeners;
 • have gained an increased awareness and understanding of philosophical, sociological, psychological, historical and political issues concerning the position of music in society and in education, within an international perspective.

Attendance

Part-time students attend on certain days both in Athens and London.

How are you assessed?

All modules are assessed by coursework.

You will also write a report of 10,000 words or dissertation of 20,000 words in a field of your choice, guided by your supervisor.

Criteria for admission

Candidates should normally have:

A good first degree in music or a related area.

Applicants whose first language is a language other than English will be required to provide evidence of their English language proficiency

(Proficiency of Cambridge, Michigan, IELTS: 7.00)

They may also be required to write a Qualifying Assignment.

The Institute of Education teaches and assesses participants through the medium of the English language. Competence in English language is required of all applicants. Programme regulations may indicate the level of competence required of each applicant and may make its achievement a condition of admission.

Alternative qualifications and experience are considered.

Participants with disabilities: The Institute of Education is committed to admitting and supporting participants with disabilities and welcomes applications from them. Participants do not need to be "registered disabled" to draw on these services, though in order to provide services in the long-term we will need to ask for medical or other evidence, as appropriate. Disabilities Support can also support people who have a temporary mobility / dexterity impairment / other difficulty as a result of an accident, injury, illness or surgery. We aim to treat every person as an individual, with needs which may differ from those of other people with a superficially similar disability. We do not therefore have standard procedures for participants with dyslexia, nor standard procedures for visually impaired participants: each person's needs are considered individually.

Programme structures and requirements

Programme structure

For a Master's degree to be awarded, successful completion of a minimum of 180 credits is required. (The Institute of Education uses the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), as a guide to support periods of study undertaken abroad and to assist student mobility.

Completion requirements

I. A total of 180 M (masters) level credits are required to complete the MA.

 • Each taught module: ............................................... 30 credits
 • Dissertation .......................................................... 60 credits
 • Report ................................................................ 30 credits

II. In order to qualify for an MA at the Institute of Education, you must take

 • four taught modules (chosen from those detailed below) plus a Dissertation (20,000 words) or
 • five taught modules (chosen from those detailed below) plus a Report (10,000 words)


Modules

Critical Studies in Music Pedagogy and Practice 30 credits

Module Tutor: Colin Durrant

Aims

This module embraces the overarching aims of the MA Music Education course, by critically examining past and present music educational research and practice across a range of social and cultural contexts. Promoting thinking, research and practice in relation to pedagogy concerning the teaching and learning of practical musical skills as well as historical and theoretical aspects of musical knowledge. It will enable students to critically examine and deepen their understanding of the role of the music teacher, and the developmental routes to becoming a music teacher, in relation to their own and others' professional and personal contexts. It will also examine notions of diversity within and between cultures in relation to pedagogy and practice in music, as well as, critically evaluating existing models of music pedagogy, curriculum development and implementation. This will expand students' knowledge of music teaching, evaluation and assessment techniques by providing specific opportunities for developing pedagogy and practice within the musical area.

Learning Outcomes

At the end of the module all students should have:

 • critically examined a variety of theories, pedagogies and practices in music education;
 • developed their understanding of the nature of the role and development of the teacher in the promotion of musical learning in a variety of contexts, local and international, and in relation to a critical analysis of research in the area;
 • examined and understood aspects of diversity both culturally and pedagogically in musical practice;
 • critically evaluated models of pedagogy, curriculum development and implementation;
 • planned, executed and evaluated a particular curriculum or other musical project.

Students should be able to reflect upon and develop their own professional practice in the light of the above.

Philosophy of Music and Music Education 30 credits

Module Tutor: Colin Durrant

Aims

The aim of this module is to help students reflect upon the nature and value of music, musical experience and music education. Students will consider some central issues in aesthetics with reference to the writings of philosophers, musicians and music educators, paying attention to 18th and 19th century thought and its influences on more recent philosophies and aesthetic theories. These include theories of the meaning of music, current views of music as a form of knowledge, notions of the arts as a generic community, and the concept of aesthetic education.

Learning Outcomes

Students should be able to demonstrate a critical awareness and understanding of:

 • aesthetics as a form of inquiry
 • referential, expressionist and formalist theories of music
 • Langer's theory of music
 • Philosophical and aesthetic views of selected musicians
 • Dewey's theory of art and education
 • theories of the arts as knowledge
 • the notion of the arts as a generic community
 • the meanings of music
 • the relationships between philosophical theories and music education practice

Students should be able to reflect upon and develop their own professional practice in the light of the above.

Psychology of Music and Music Education 30 credits

Module Tutor: Graham Welch

Aims

The module critically examines a wide range of music psychology and music social psychology research sources concerning how people make sense of music; have their musical thinking shaped by enculturation, maturation and experience; and develop specific musical skills. The module explores key features of musical development from pre-birth into adolescence and adulthood and also considers neurological and socio-psychological factors in development. Opportunities will be provided to examine issues concerning the definition and assessment of musical 'abilities', psychological perspectives on musical performance and generative skill development, such as in singing.

Learning Outcomes

Students should be able to demonstrate an awareness and critical understanding of:

 • the evidence of musical development from early childhood through to adolescence and beyond;
 • theoretical issues surrounding the definition of musical ‘abilities' and their measurement;
 • psychological aspects of musical performance;
 • social-cultural perspectives on musical cognition and perception;
 • research approaches in the psychology of music and their relationship to music education.

Students should be able to reflect critically upon and develop their own professional practice in the light of the above.

Sociology of Music and Music Education 30 credits

Module Tutor: Lucy Green

Aims

The module aims to make students aware of the social significance of music, the social organisation of musical production and reception, and the social functions and effects of music education. We will study the inter-relationships between music's social context and musical meaning, the social construction of notions of musical value and musical ability, access to musical opportunity, and a diversity of music teaching and learning approaches in different social circumstances. The reproduction of social groups, including class, ethnicity, gender and youth sub-cultures will be considered in the light of the role played by music education.

Learning Outcomes

Students should be able to demonstrate a critical awareness and understanding of:

 • sociological approaches to musical meaning and value
 • the pertinence of traditional musicological procedures for studying non-classical music
 • learning practices in non-classical music
 • the construction of ‘what counts as music' through education
 • the sociological implications of the entrance of popular and worlds music into the curriculum
 • gender, ethnicity, youth and identity issues in relation to music and music education
 • women, gender and sexuality in relation to music and music education
 • research approaches in the sociology of music and their relationship to music education

Students should be able to reflect upon and develop their own professional practice in the light of the above.

Optional

Music Technology in Education 30 credits

Module Tutor: Evangelos Himonides

Aims

By taking this module students will have opportunities to develop skills and knowledge and compile evidence of an increasing specialist expertise in using music technology in six core areas of sound and its properties; basic audio processing; introduction to MIDI; digital audio basics; basic recording; and introduction to music sequencing.

Students will also critically review music technology through focus on the issues and challenges of creative applications of music technology to music education; engage with key literatures and commentary in relation to specialist use of music technology, teaching and learning with technology in music, electro-acoustic and electronic music; and engage in reflective self analysis in relation to their own practice in teaching and learning with creative music technology through further study of applications and pathways for creative music technology; the future of music technology; issues, challenges and implications for music technology and music education; and creative and aesthetic issues in music technology.

Learning Outcomes

At the end of the module all students should have:

 • demonstrated evidence of increased specialist skills in using music technology in a variety of applications;
 • considered innovative and intellectually grounded strategies and approaches to improve pedagogy and excite learning using music technology in a variety of music curricula;
 • created a portfolio of assignments demonstrating their competence in using music technology in relation to the core areas; and
 • explored issues in relation to the core areas and their application to music teaching and learning in greater depth through critical analysis and review of key literature and commentary, which may include a review of the student's own practice or review of key practitioners in the field.

Assessment

The final assessment for this module is by:

 • a portfolio (5000 words equivalent H level; 3000 words equivalent M level) - comprising a series of directed tasks relating to each core topic;
 • a written assignment (2000 words) - in which the student explores one of the three further areas of study (M level only).

Portfolio

The portfolio comprises practical, written and discussion tasks. Successful completion provides evidence of increasing specialist expertise in music technology, and an ability to generate critical reviews of pedagogical practice. Tasks are time-released in conjunction with online teaching of each core area. The Blackboard virtual learning environment (VLE) used for this module stores 35 copies of work submitted and also logs the date and time of submissions. Students will be advised of the required protocols for naming and submitting files. A wide range of tasks will be presented For instance, students may be required to process sound files using certain techniques. Submission would include the processed sound files, software screen dumps and a brief commentary on the task's completion, demonstrating critical reflection. In another example, students may engage in a group discussion that explores the use of MIDI sequencing software as a performance medium for GCSE (or similar international qualifications). The portfolio submission would contain not only the transcript of the online discussion (with individuals' contributions highlighted), but also a brief summary of the various viewpoints offered.

Written assignment

Following completion of work on the core topics, students have a further eight weeks to complete the written assignment (if applicable). A draft of the assignment is submitted for formative assessment after four weeks. This task is broader in scope and encourages students to engage in critical analyses of key issues relating to the three further areas of study. Issues are typically introduced during the weekly online discussion groups or based around responses to literature or the work of key practitioners. The assignment might also take the form of a small-scale action research project.

Prior Knowledge in Music Technology Students will be expected to have a reasonable non-specialist user's knowledge of generic computer use including using e-mails and attachments, using typical computer peripherals, using the Internet, and word processing. We do not require students to have a prior knowledge in music technology, that is, experience of working with digital or analog technology that creates stores or processes sound. However, in order to complete the course, students will need regular and open access to a computer with a soundcard, speakers and internet connection (dial up or broadband) upon which they can install software, e.g. it should be the student's own workstation or a computer over which they have administrative privileges. The computer will need to run Windows 98 or above (e.g. Windows 2000 or Windows NT/XP), or Mac OS8 or above. Mac users should be aware that some assessments will require them to install and review software which is available only in PC versions.

The MA in Music Education will be completed with a

Dissertation60 M credits or Report30 M credits

Support for learning

 • Induction sessions
 • Student handbook
 • Programme handbook
 • Academic literacy (CAPLITS) sessions if required
 • Information services induction and other programmes
 • Extensive library and other learning resources and facilities
 • Personal tutor for each student
 • Academic counselling and advisory service
 • Access to Student Welfare Service if required
Ημερομηνία:
Οκτώβριος 2009
Χώρος Διεξαγωγής:
University of London
ΦΟΡΕΑΣ:
Πανεπιστήμιο Λονδίνου και ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.