MA in Music Education, Institute of Education, Department of Arts and Humanities, University of London

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Music Education στην Αθήνα και το Λονδίνο αποτελεί μια συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Institute of Education, Department of Arts and Humanities, University of London) και της ΕΕΜΑΠΕ.

Απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμβούλους εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση με πιστοποιημένη προϋπηρεσία και αποφοίτους καλλιτεχνικών σχολών.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ακαδημαϊκή αναβάθμιση των σπουδών των συμμετεχόντων και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μουσικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εγγράφονται απευθείας στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου και λαμβάνουν όλα τα προνόμια των φοιτητών (ελεύθερη πρόσβαση στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, σε εκπαιδευτικό υλικό, διαμονή σε ξενώνες φοιτητών, ακαδημαϊκή υποστήριξη, υπηρεσίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, φοιτητική εστία κ.ά http://www.ioe.ac.uk/services/4389.html,

http://www.ioe.ac.uk/services.html ).

Υπεύθυνος του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο Δρ. Colin Durrant, και στην Ελλάδα το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τους καθηγητές Graham Welch  και Lucy Green

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ποια είναι η αξιολόγηση του προγράμματος σύμφωνα με το NationalQualificationFramework (βαθμός πιστοποίησης και αξιολόγησης κάθε προγράμματος σπουδών για τη Μ.Βρετανία);

Το πρόγραμμα αξιολογείται με 7.

Με ποιον τρόπο θα σπουδάζω;

Η μέθοδος διδασκαλίας αξιοποιεί την Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση και τη δια ζώσης διδασκαλία (part time distance education).

Ποιος διδάσκει στο πρόγραμμα;

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του προγράμματος αποτελεί μόνιμο προσωπικό του Ινστιτούτου.

Πόσο συχνά θα πρέπει να μετακινούμαι;

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη επαφή θα γίνει στο Λονδίνο με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με το Πανεπιστήμιο και τη μύησή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα (Αθήνα).

Τι απαιτείται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου;

Η ολοκλήρωση 4 θεματικών ενοτήτων και πτυχιακής εργασίας 20.000 λέξεων ή η ολοκλήρωση 5 θεματικών ενοτήτων και πτυχιακής εργασίας 10.000 λέξεων

Κάθε θεματική ενότητα αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες και η πτυχιακή εργασία σε 60 πιστωτικές μονάδες.

Ποια είναι η οικονομική συμμετοχή για το πρόγραμμα;

Τα δίδακτρα καταβάλλονται απευθείας στο ΙοΕ σύμφωνα με τις αναρτημένες τιμές στον ιστοχώρο του ιδρύματος. Για την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος, ισχύουν οι εξής τιμές:

- 784 euro, ανά θεματική ενότητα (σύμφωνα με την τελευταία ισοτιμία λίρας Αγγλίας με ευρώ)
- Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καταβάλλονται δίδακτρα δυο θεματικών ενοτήτων, δηλαδή 1568 ευρώ
- Στις τιμές των διδάκτρων δεν υπολογίζονται οι τιμές μετακίνησης στην Αθήνα του ακαδημαϊκού προσωπικού. Αυτές επιμερίζονται κάθε φορά εξ ίσου στον αριθμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
- Τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων στο Λονδίνο επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.

Με ποιον τρόπο μπορώ να καταβάλλω τα δίδακτρα;

H καταβολή των διδάκτρων γίνεται ξεχωριστά για κάθε θεματική ενότητα και όχι εφάπαξ, μέσω τραπεζικών διαδικασιών.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή μου στο Μ.Α in Music Education;

Απαιτείται:

  1. προπτυχιακός τίτλος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
  2. πιστοποιημένος τίτλος αγγλικής γλώσσας

Στην περίπτωση εκπαιδευτικών εν ενεργεία, με πιστοποιημένη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, που έχουν όμως αδιαβάθμητους τίτλους σπουδών, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:

  1. Απόκτηση πιστοποιημένου τίτλου αγγλικής γλώσσας
  2. Υποβολή εργασίας (review) 1000 λέξεων πάνω σε ακαδημαϊκά άρθρα που αφορούν τομείς στη Μουσική Παιδαγωγική και είναι δημοσιευμένα σε διεθνή έγκριτα περιοδικά. Δίνονται τέσσερα άρθρα (4), από τα οποία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιλέξει δύο (2). Η έκταση για το κάθε άρθρο υπολογίζεται στις 1000 λέξεις (ξεχωριστά για κάθε άρθρο) και περιλαμβάνει τα εξής:

- Περίληψη των ευρημάτων ή των επιχειρημάτων

- Μεθοδολογία που ακολουθεί ο/η συγγραφέας σε σχέση με το θέμα

- Συζήτηση - σχολιασμός που να αξιοποιεί βιβλιοαναφορές, πηγές και προσωπική επαγγελματική εμπειρία

- Αναφορές σε πρακτικές και έρευνες για τη Μουσική Παιδαγωγική

- Βιβλιογραφία

Τα άρθρα προς εξέταση και μελέτη δίνονται από το IoE.

Πώς πιστοποιείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας;

Με τίτλο επιπέδου Proficiency που έχει αποκτηθεί μέσα στα τελευταία δυο χρόνια ή με βαθμό 7 στις εξετάσεις IELTS ή 650 μονάδες στις εξετάσεις TOEFL

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ;

Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι» εφόσον: Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση (Άρθρο 4, Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων, ΝΟΜΟΣ 3328/2005 - ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005).

Τα ωδεία και οι μουσικές σχολές θεωρούνται αδιαβάθμητα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς σύμφωνα με το άρθρο 3, ΝΟΜΟΣ 3328/2005 - ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005, «Ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει το δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΑΣΕΠ για ΠΕ16 στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο Ν3475/2006, θα πρέπει οι υποψήφιοι για πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση να διαθέτουν πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνώ στην Ελλάδα για πληροφορίες;

Η ΕΕΜΑΠΕ, εκτελεί χρέη αποκλειστικού συντονιστή του προγράμματος σπουδών για την Ελλάδα χωρίς οικονομικά οφέλη και χωρίς να ασκεί οικονομική διαχείριση για λογαριασμό του ΙοΕ. Υπεύθυνη για το πρόγραμμα με την ιδιότητα του συμβούλου (tutor) είναι η Μαρία Αργυρίου (6979342401, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Χρήσιμα links :

http://www.ioe.ac.uk/study/PMM9_MUS9IM.html

http://www.ioe.ac.uk/services/4389.html

http://www.ioe.ac.uk/services.html

Χρησιμα Έγγραφα

pdf IELTS Writing

pdf National Qualification Framework

pdf Student Handbook 2009-10

 

 

 

Ημερομηνία:
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Χώρος Διεξαγωγής:
Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση
ΦΟΡΕΑΣ:
University of London - ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.