Knowledge Management, Leonardo Da Vinci, Lifelong Learning Programme

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος Leonardo da Vinci, το οποίο- ως τομεακό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Δια βίου Μάθηση- καλείται να συνεισφέρει στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πλέον ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης εστιάζοντας στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων που εισέρχονται ή είναι ήδη ενταγμένοι στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και στην βελτίωση των συστημάτων και των πρακτικών που εφαρμόζονται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

To πρόγραμμα Leonardo da Vinci απευθύνεται στις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης όλων όσων δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εκτός της τριτοβάθμιας, καθώς και στις ανάγκες των ιδρυμάτων και των οργανισμών που παρέχουν ή διευκολύνουν ανάλογη εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Leonardo da Vinci είναι:

α) η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης και συνεχούς κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας

β) η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα, στα ιδρύματα και στις πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

γ) η ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας για τους εργοδότες και τους ιδιώτες και η διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων.
 
Χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού προγράμματος

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα ΚΜ (Knowledge Management): ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ  ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ (Inspiration)- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ, αφορά επαγγελματίες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι συμμετέχοντες στις δράσεις του παρόντος σχεδίου είναι άτομα που διαθέτουν σημαντικά προσόντα, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης, όσο και σε επίπεδο εργασιακής εμπειρίας. Μεταξύ των επαγγελματιών καταρτιζομένων και των ομολόγων τους, θα δοθεί η ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες με σκοπό την αμοιβαία μάθηση. Βαρύνουσα σημασία και ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παιδαγωγική κατάρτιση των συμμετεχόντων. Είναι απαραίτητη η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της χρήσης του λογισμικού Inspiration. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο  αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου μάθησης,  μιας και παρέχει τη γνώση σε οπτικοποιημένη μορφή, προάγοντας  ταυτόχρονα, την κριτική σκέψη και την ενθάρρυνση της γέννησης και της συγκεκριμενοποίησης των ιδεών των εκπαιδευομένων.
Παράλληλα θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά, οι επιλογές, οι δυνατότητες και το περιεχόμενο του λογισμικού και η σύνδεση με το διδακτικό αντικείμενο για τις διάφορες ειδικότητες. Η εξοικείωση των εκπαιδευτών με το λογισμικό είναι αναγκαίο συστατικό για τη καλύτερη απόδοση των ίδιων, προκειμένου τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος του διδακτικού αντικειμένου. Το εκπαιδευτικό λογισμικό παρουσιάζεται ουσιαστικό και κατανοητό μέσω προηγμένου ψηφιακού περιεχομένου συνοδευόμενο από πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, καταλήγοντας έτσι σε βέλτιστες πρακτικές παραγωγικής αξιοποίησης. Επομένως τα παραπάνω θεωρούνται ως εργαλείο προώθησης  των στόχων του προγράμματος κατάρτισης.

Το στοιχείο αυτό ενισχύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατάρτισης των συμμετεχόντων και καθιστά πιο απαιτητική την διαδικασία της εκπαίδευσής τους. Για το λόγο αυτό, το σχέδιο αναφέρεται στη περαιτέρω εκπαιδευτική αξία που προστίθεται σε κάθε στάδιο εκπαίδευσης. Το παρών σχέδιο αποτελεί ένα πλαίσιο στήριξης για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα λειτουργήσουν σα δέκτες παροχής εμπειριών που αφορούν τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, την παροχή εμπειριών πολλαπλών προοπτικών, την ενσωμάτωση της μάθησης σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα που σχετίζονται με το πραγματικό κόσμο, την εμπέδωση της μάθησης μέσω κοινωνικής εμπειρίας, την ενθάρρυνση της χρήσης πολλαπλών μορφών αναπαράστασης και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που να προάγουν τη συζήτηση και την ενδελεχή αναθεώρηση μέσα από διαδικασίες αναστοχασμού.


Προσδοκώμενα οφέλη

Οι συμμετέχοντες μέσα από την διαμονή τους στην χώρα υποδοχής, αποκτούν εμπειρία της ευρύτερης κοινωνικής πραγματικότητας της χώρας αυτής, δημιουργώντας έτσι μία σφαιρικότερη εικόνα του μηχανισμού λειτουργίας του συγκεκριμένου κοινωνικού πλαισίου, αποκτώντας εν δυνάμει αφ' ενός την δυνατότητα σύγκρισης με το κοινωνικό πλαίσιο της χώρας τους και αφ' ετέρου την δυνατότητα υποστήριξης ενός άλλου εφαρμοσμένου κοινωνικού μοντέλου λειτουργίας. 

Πιο συγκεκριμένα, με δεδομένες τις πολύ υψηλές απαιτήσεις της σημερινής αγοράς εργασίας, οι δικαιούχοι αναμένεται:

    - να γνωρίσουν νέες παιδαγωγικές μεθόδους και καλές πρακτικές για τη δια βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων,
    - να διευρύνουν και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα αντικείμενα δραστηριότητάς τους,
    - να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνικές και τεχνολογίες που άπτονται με το εργασιακό τους περιβάλλον,
    - να εξοικειωθούν με το να βελτιώσουν ή να αναθεωρήσουν πρακτικές προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων στην ειδικότητά τους,
    - να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας άλλων ευρωπαϊκών κοινωνικών συστημάτων,
    - να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη μέσω της συζήτησης, της ανταλλαγής απόψεων και της συνεργασίας με ευρωπαίους συναδέλφους τους,
    - να προωθήσουν τη συνεργασία στους τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη,
    - Η διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό έχει καθοριστεί σε μία εβδομάδα και έχει κριθεί ότι πληροί τις ανάγκες επιμόρφωσης και κατάρτισης των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα ο φορέας υποδοχής έχει την ανάλογη εμπειρία και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να μπορεί επαρκώς να επιμορφώσει τους δικαιούχους του προγράμματος. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν τον φορέα που έχει αναλάβει τον συντονισμό του προγράμματος,
    - Κάθε συμμετέχων λαμβάνει ένα πιστοποιητικό Europass- Κινητικότητα για την περίοδο που διένυσε στο εξωτερικό.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα τοποθέτησης - ανταλλαγής το οποίο θα καθοριστεί με λεπτομέρειες πριν την υλοποίηση του, από τους  2 συνεργαζόμενους φορείς περιλαμβάνει:

    - εισαγωγή γνωριμίας με το χώρο εκπαίδευσης,

    - εκτενή αναφορά στη δράση του φορέα,

    - τον οργανισμό υποδοχής να αναλαμβάνει τη δυναμική αξιολόγηση της πορείας της τοποθέτησης- ανταλλαγής καθώς και την πιστοποίησή της,

    - επιστημονική και πρακτική προσέγγιση των βασικών θεμάτων,

    - διανομή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και υλικού για λιγότερο εξειδικευμένους συμμετέχοντες, με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

    - παροχή θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων στους εκπαιδευόμενους για να αναπτύξουν γενικές δεξιότητες και δεξιότητες στις ΤΠΕ, συγκεκριμένα στο χώρο του λογισμικού.

    - συγκεκριμενοποίηση δραστηριοτήτων στην τάξη, κατά τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας, για την περιπλάνηση και την αξιολόγηση σε WEB , καθώς και για τη συμμετοχή σε συζητήσεις και τηλε-συνδιασκέψεις

    - επεξεργασία παραδειγμάτων και παροχή συμβουλών για τη διευκόλυνση της εξοικείωσης με το θέμα. 

Οι παραπάνω παράμετροι θα υλοποιηθούν με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας της κινητικότητας.


Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στο πρόγραμμα

    - Πιστοποιημένη επάρκεια αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2 / Ανώτερου Β2)

    - Πιστοποιημένη επάρκεια στις ΤΠΕ (ECDL, ΤΠΕ1, ΤΠΕ2)

    - Πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (Μέσω σχετικής βεβαίωσης εργοδότη)

Θα ληφθούν υπόψη σχετικές βεβαιώσεις που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε ανάλογα προγράμματα ή επιμορφώσεις.
 

Δευτέρα 5 & Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011,

ΚΕΚ ΣΒΙΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 57 (1ος όροφος),

ώρα: 6.00μμ-8.00μμ

 

Ημερομηνία:
Δεκ 2011 - Ιαν 2012
Χώρος Διεξαγωγής:
ΚΕΚ ΣΒΙΕ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 57 (1ος όροφος)
ΦΟΡΕΑΣ:
Leonardo Da Vinci

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.