Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme: Empowerment of teachers/trainers via online collaborative LMS

Το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci εστιάζει στις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης όσων εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στοχεύει στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, με την παροχή βοήθειας στους Ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα που αναγνωρίζονται και πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Υποστηρίζει επίσης καινοτομίες και βελτιώσεις στα συστήματα και τις πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Το Leonardo Da Vinci χρηματοδοτεί δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας, ευρωπαϊκά προγράμματα προσανατολισμένα στην ανάπτυξη ή τη μεταφορά καινοτομίας, καθώς επίσης και δίκτυα.

Απευθύνεται σε καταρτιζόμενους κατά την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, απασχολούμενους στην αγορά εργασίας, σε επαγγελματίες της εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε φορέα που δραστηριοποιείται σε αντίστοιχους τομείς. Από το 2008, Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το σύνολο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης είναι το: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών - Ι.Κ.Υ. http://www.iky.gr  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.ht


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών για τη Μουσική Εκπάιδευση με βάση τις ΤΠΕ   αποτελεί στρατηγικό στόχο του προγράμματος, το οποίο ανταποκρίνεται σε θέματα υψηλής εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT) αποτελούν ισχυρά εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η ανάπτυξη των καινοτόμων λύσεων ICT για την προώθηση καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής,  αποτελεί βασικό στόχο του συγκεκριμένου προγράμματος δια βίου μάθησης.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απήχησή τους, οι δραστηριότητες και τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη προς όφελος όλων των δυνητικών χρηστών. Αυτή η βασική δραστηριότητα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου για την προώθηση δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων ολόκληρου του προγράμματος.

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος Leonardo da Vinci, το οποίο- ως τομεακό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Δια βίου Μάθηση- καλείται να συνεισφέρει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ατόμων που εισέρχονται ή είναι ήδη ενταγμένοι στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και στην βελτίωση των συστημάτων και των πρακτικών που εφαρμόζονται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

To πρόγραμμα Leonardo da Vinci απευθύνεται στις ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης των εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής που δραστηριοποιούνται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στις ανάγκες της ΕΕΜΑΠΕ που παρέχει αλλά και διευκολύνει ανάλογη εκπαίδευση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

α) η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες συνεχούς κατάρτισης για την απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

β) η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την αρωγή ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και φορέων με ενεργή δράση στη Δια Βίου Μάθηση, αξιοποιώντας πρακτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

γ) η ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας για τους εργοδότες και τους ιδιώτες και η διευκόλυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων.

δ) η δημιουργία εποπτικού υλικού και εργαλείων εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΕΜΑΠΕ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EEMAPE is an accossiated partner of the EU funded research project called meNet-Music Education Network, The European Network for Communication and Knowledge Management in the field of Music Education. The meNet project is currently running and focuses on the teaching and learning of music at primary and secondary schools that provide general education and on the professional training of music teachers.

Υπεύθυνη Επιστημονικής Επικοινωνίας:  Κωνσταντίνα Δογάνη

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών, School Train, Γαλλία, 2006-2007 ΕπιστημονικήΥπέυθυνη: Μαρία Κουτσούμπα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπεύθυνος Επιστημονικής Επικοινωνίας: Δημήτρης Σαρρής

Συμμετέχουσες χώρες: Λιθουανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Εσθονία, Μεγάλη Βρετανία
 
Επιστημονική υπέυθυνη: Αναστασία Γεωργάκη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Υπέυθυνη έργου: Μαρία Αργυρίου, Υπ.διδ., Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιστημονική ομάδα

Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Λέκτορας, Μουσική Τεχνολογία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νίκη Λαμπροπούλου, Διδάκτωρ, Human-Computer Interaction in Education, Centre for Interactive Systems Engineering, London South Bank University, UK

Παναγιώτης Καμπύλης, Υπ. διδ., Faculty of Information Technology,  Πανεπιστήμιο της Jyväskylä (Φιλανδία), Υπότροφος ΙΚΥ Σοφία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πληροφορικής Υποψήφια διδάκτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ, Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠ.Ε.Π.Θ

Διεθνές Σεμινάριο για τις Νέες Τεχνολογίες και τη Μουσική Εκπαίδευση στο Λονδίνο
22 - 25 Ιανουαρίου 2009

Χώροι διεξαγωγής σεμιναρίων
    Northumberland Park Community School
    Institute of Education, University of London

Το σεμινάριο στοχεύει :

    - στο να προετοιμάσει εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στις νέες τεχνολογίες και στη μουσική εκπαίδευση ειδικότερα
    - στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών
    - στη δημιουργία "εργαλείων" που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

    - επίσκεψη σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρακολούθηση μαθημάτων σε τάξη
    - γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση)
    - εργαστήρια
    - πρακτική εξάσκηση
    - συμμετοχή σε έρευνα
    - πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Institute of Education, University of London
    - σημειώσεις
    - βεβαίωση παρακολούθησης
    - πιθανή συμμετοχή στη συγγραφή του handbook, το οποίο αποτελεί και παράγωγο του προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Abstract: Working through synergy: A website development

Maria Argyriou,  Ph.D. Candidate, Department of Music Studies, Ionian University, Greece

Abstract: Teachers' In-service Training on Collaborative Creativity through Moodle Learning Management System

Niki Lambropoulos, PhD, Centre for Interactive Systems Engineering, London South Bank University, MA in ICT in Education, Institute of Education, University of London

Panagiotis Kampylis,  Ph.D. Candidate, Scholar of  the Greek State Scholarships Foundation, University of Jyväskylä, Department of Computer Science and Information Systems

WORKSHOP PART I:  Teachers' In-service Training on Collaborative Creativity through Moodle Learning Management System (LMS) - Utilizing an LMS: Basic e-learning tools and procedures

WORKSHOP PART II: Teachers' In-service Training on Collaborative Creativity through Moodle LMS - Hybrid Synergy: Collaborative Creativity Tools and Techniques for New Knowledge Construction

Abstract: What is technology? What is educational technology and how could we evaluate its effectiveness...

Evangelos Himonides, Lecturer in I.T. and Music Technology education, iMerc coordinator

Abstract: The music Tetraktys: A novel educational approach of music through ancient Greek cultural heritage by the means of new technologies

Anastasia Georgaki, Assistant Professor, Music Department, University of Athens
abstract

Κόστος διαμονής

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι ΔΩΡΕΑΝ. Πληροφορίες στο 6979342401 με αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 10 άτομα

Ημερομηνία:
2008 - 2010
Χώρος Διεξαγωγής:
Northumberland Park Community School Institute of Education, University of London
ΦΟΡΕΑΣ:
EEΜΑΠΕ - ΙΚΥ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.