Πρόγραμμα "Ελληνική Γραφή και Μουσική της Αρχαιότητας"

Το πρόγραμμα "Ελληνική Γραφή και Μουσική της Αρχαιότητας" σχεδιάστηκε για να παρέχει εκπαιδευτικές-πολιτιστικές δράσεις που στοχεύουν στην άμεση μετάδοση της νέας γνώσης στην κοινωνία, με πρώτους αποδέκτες τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε, μέσω της διάδοσης των πορισμάτων της σύγχρονης έρευνας και της προβολής τους στο κοινό, να ενισχυθεί το ενδιαφέρον, πρωτίστως των νέων, προς αυτές τις ιδιαίτερης πολιτισμικής αξίας περιοχές των ανθρωπιστικών επιστημών, ως φορέων έκφρασης και παράδοσης πολιτισμού. Επιτελείται, έτσι, στο Πανεπιστήμιό μας, υψηλής προστιθέμενης αξίας εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο.

Οι σκοποί του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: 

  1. Πρωταρχικά, η ενίσχυση της έρευνας στους τομείς της ελληνικής γραφής και μουσικής της αρχαιότητας
  2. και επιπλέον, η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους παραπάνω τομείς με κάθετες δράσεις προς την κοινωνία

Το σύνολο του υλικού (πληροφοριακού, εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού) παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.agm.phil.uoa.gr

 

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.