Βασικες Πληροφοριες

Ημερομηνια

20 – 21 Νοεμβρίου, 2015


Εγγραφες

3.00 μμ – 5.00 μμ

Τοποθεσια

PIERCE - The American College of Greece - Γραβιάς 6, 15342, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Ελλάδα

6ο Διεθνές Συνέδριο για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015 (Edu Didactics 2015):
Συνδέοντας διδακτικές, ικανότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική, μέσα από τις Τέχνες

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας, το «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) συνδιοργανώνουν το 6ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα τις στρατηγικές και τις διδακτικές μεθοδολογίες όλων των διδακτικών αντικειμένων εντάσσοντας τις τέχνες στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Νοέμβριο του 2015, στο PIERCE - The American College of Greece, στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα.


Συνεργαζόμενοι φορείς:

Σκοπός του συνεδρίου

Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, οι ικανότητες και οι στάσεις απέναντι στη μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας από τη βρεφική έως την πρώιμη ενήλικη ζωή αποτελούν αντικείμενα έρευνας αλλά και διαρκή ζητήματα φιλοσοφικής ενασχόλησης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους ερευνητές. Καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν με αυξημένες προσδοκίες την ενσωμάτωση των τεχνών στην εκπαίδευση, η εκπαιδευτική κοινότητα αναζητά όλο και περισσότερο την καινοτομία και την πρωτοτυπία σε διδακτικές πρακτικές που θα ελκύουν δημιουργικά το ενδιαφέρον των μαθητών. Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή επαγγελματίες της γενικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο ώστε να μοιραστούν και να συζητήσουν πάνω στα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και στις καλές πρακτικές τους.

Ποιους αφορά

Η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιστημονικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής ερευνητικής κοινότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης τα οποία λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των διδακτικών στην εκπαίδευση.

Άξονες του συνεδρίου

Το συγκεκριμένο συνέδριο θα εμπεριέχει μεγάλη ποικιλία βιωματικών εργαστηρίων σε παράλληλες αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες για κίνηση και συμμετοχική διάδραση, εστιάζοντας σε προτάσεις που θα κατατεθούν σχετικά με τους παρακάτω άξονες:

Άξονας 1: Διδακτικές μεθοδολογίες

Οι αποτελεσματικές διδακτικές μεθοδολογίες και οι πρακτικές για κάθε διδακτικό αντικείμενο, οι οποίες ενσωματώνουν τις τέχνες στην εκπαίδευση, εξακολουθούν να αποτελούν ζητούμενο για τους εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο. Ο συγκεκριμένος άξονας επιζητά την κατάθεση προτάσεων με έμφαση στην εύστοχη διαθεματική προσέγγιση, τις βέλτιστες πρακτικές και την αξιόπιστη μεθοδολογική προσέγγιση της συλλογής και οργάνωσης δεδομένων με σκοπό την άρτια πρακτική εφαρμογή εκ μέρους των εισηγητών / εμψυχωτών.  Οι καθοδηγητικές ερωτήσεις για τον Άξονα Διδακτικές είναι:

1. Ποια μοντέλα μάθησης, σχέδια και πρακτικές θεωρούνται τα πλέον επιτυχημένα στην ανάπτυξη της διδασκαλίας και την ανάπτυξη των τεχνών για την αύξηση των επιδόσεων των μαθητών / σπουδαστών καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα;

2. Με ποιους τρόπους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα ερευνητικά δεδομένα για τη βελτίωση της πράξης στη διδασκαλία και τη μάθηση λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο;

Άξονας 2: Δεξιότητες

Ο συγκεκριμένος άξονας, διερευνά πεδία ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, όχι μόνο για θέματα προσωπικής τους ενδυνάμωσης ή επαγγελματικής εξέλιξης, ανάλογα με τις δεσμεύσεις που έχουν στον επαγγελματικό τους χώρο, αλλά και για θέματα που δίνουν έμφαση στην ψυχολογική και φιλοσοφική διάσταση της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πεδία αυτά διαμορφώνονται από τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις και τις επιμέρους εθνικές πολιτικές διαμορφώνοντας εκ νέου το έργο της διδασκαλίας ως οργανωμένο και δομημένο οικοδόμημα.

Οι προτάσεις θα πρέπει να δομηθούν σε ένα πλαίσιο αλληλένδετων στοιχείων αξιοποιώντας σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές από τα επιστημονικά πεδία της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας της εκπαίδευσης προκειμένου να αναδείξουν τους τρόπους ανάπτυξης και εξέλιξης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Στις ανακοινώσεις μπορούν να εμπεριέχονται θέσεις και προτάσεις των εισηγητών προς τους πολιτικά ιθύνοντες με σκοπό να συμπεριλάβουν την αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ως σημαντικό παράγοντα για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Αναφορικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών θα πρέπει οι προτάσεις  να εστιάσουν:

• στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από την έρευνα,
• στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους όπως αναδεικνύονται μέσα από τα προγράμματα σπουδών,
• στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσα από τη δια βίου μάθηση,
• στην ανάπτυξη των κοινωνικο-πολιτιστικών δεξιοτήτων τους,
• στην ανάπτυξη των συναισθηματικών δεξιοτήτων τους,
• στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους,
• στις ικανότητες που αποκτούν αξιοποιώντας στις διδακτικές πρακτικές τους τις ΤΠΕ
• στην ανάπτυξη της ευαισθησίας τους για το περιβάλλον με αντίστοιχες επιμορφωτικές / εκπαιδευτικές δράσεις.

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν τις αξίες, τις συμπεριφορές, τον τρόπο επικοινωνίας, τους στόχους και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών στο σχολείο, σκιαγραφώντας το πλαίσιο στο οποίο ο κάθε εκπαιδευτικός κινείται και υιοθετεί ως μέρος της διδασκαλίας του.

Άξονας 3: Στάσεις

Οι στρατηγικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας έχουν επηρεαστεί από τις επικρατούσες θεωρίες και τα μοντέλα μάθησης καθώς και τις έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αλλά και την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα ερευνητικά δεδομένα εστιάζουν στο γεγονός ότι η συμβουλευτική, η παροχή κινήτρων αλλά και η αξιολόγηση αποτελούν παράγοντες που αλλάζουν τη στάση εκπαιδευτικών και μαθητών απέναντι στην αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ισχυρός όμως παράγοντας αναδεικνύεται η εκπαίδευση μέσω των τεχνών ως καταλύτης της αποτελεσματικής στρατηγικής για τη θετική αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαίδευση όπως, επίσης, και των μαθητών ως ζωτικό στοιχείο της αναπτυξιακής τους διαδικασίας. Πρόσφατες αλλαγές στη διεθνή εκπαιδευτική πολιτική και το εκπαιδευτικό δίκαιο έχουν ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση  της εκπαίδευσης μέσω των τεχνών ως κριτήριο αξιολόγησης και ελέγχου της καινοτομίας στην εκπαίδευση.

Οι προτάσεις για τον Άξονα Στάσεις θα πρέπει να απαντούν στις εξής κατευθυντήριες ερωτήσεις:

1. Με ποιους τρόπους είναι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τις Τέχνες ως εργαλείο για τη βελτίωση της διδασκαλίας, της μάθησης και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων;
2. Τι παρατηρείται στο «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα» για τις Τέχνες και ποιες οι επιπτώσεις του στην εκπαίδευση;
3. Σε ποιο βαθμό η διδακτική πρακτική αντικατοπτρίζεται στην εκπαιδευτική φιλοσοφία;
4. Ποιο θα μπορούσε να είναι το σύστημα  αξιών (σκοπός, αξίες πεποιθήσεις) που θα μπορούσε η ηγεσία να δημιουργήσει αξιοποιώντας τις διδακτικές πρακτικές  ώστε να μετατρέψει ένα σχολείο από έναν οργανισμό σε μια κοινότητα μάθησης ανοικτή στην κοινωνία;
5. Με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την ανάπτυξη;
• Επαγγελματική εξέλιξη (για τα μέλη ΔΕΠ τα οποία θα πρέπει να προσανατολίζονται προς τους διάφορους ακαδημαϊκούς  ρόλους της σχολής τους),
• Εκπαιδευτική ανάπτυξη (πρόσβαση σε εργαστήρια αυτοβελτίωσης, υποστήριξη των εκπαιδευτικών, mentoring, και / ή διαβουλεύσεις),
• Ανάπτυξη ηγεσίας (αποτελεσματικοί ηγέτες και καλά σχεδιασμένα προγράμματα σπουδών),
• Οργανωσιακή ανάπτυξη (οργανωτικές εκπαιδευτικές πολιτικές και διαδικασίες που ενθαρρύνουν τη διδασκαλία, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις καλές πρακτικές  αλλά και ενισχύουν τη Δια Βίου Μάθηση).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Προθεσμία για Υποβολή Προτάσεων με πλήρες κείμενο (το οποίο αφορά σε Ερευνητικές Προτάσεις, Αναρτημένες Εισηγήσεις, Εργαστήρια, Σεμινάρια, Συνεδρίες με προσκεκλημένους ομιλητές, Mini-Συμπόσια και Ειδικές Συνεδρίες): 29 Οκτωβρίου 2015
5 Νοεμβρίου 2015

Ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων: 6 Νοεμβρίου 2015 10 Νοεμβρίου 2015

Κατεβάστε τα πρότυπα για τα πλήρη κείμενα προφορικών, αναρτημένων ανακοινώσεων και εργαστήριων:


  


Η υποβολή των κειμένων πραγματοποιείται μέσω email στο edudidactics2015@gmail.com με την ένδειξη: EduDidactics 2015_Paper/Poster_ΕΠΩΝΥΜΟ

(για παράδειγμα: EduDidactics 2015_ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν)


Εκτεταμένες εργασίες που θα επιλεγούν έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης στις επιστημονικές εκδόσεις της ΕΕΜΑΠΕ όπως: το Hellenic Journal of Music, Education and Culture (http://hejmec.eu/journal/index.php/HeJMEC)

KEYNOTE SPEAKERS

Mathematical Modeling vs Musical Patterns
Panayiotis Vlamos

Associate Professor and Head of the Department of Informatics, Ionian University

"Τέχνην εποίουν επιστήμην θεραπεύων"
(in modern greek: Make Art, treat science)
Charalampos Ch. Spyridis

Professor of Music and Acoustics, Information Technology, Department of Music - Faculty of Philosophy, National & Kapodistrian University of Athens Dean of International Scientific Society of Ancient Greek Philosophy
WORKSHOPS / SPECIAL SESSIONS

'Sounding ways into mathematics': Practical approaches to integrating the teaching of maths and music
Jo Saunders

Lecturer in Music Education, Research Officer, Department of Culture, Communication and Media, UCL Institute of Education, University College London

'Sounding ways into mathematics': Practical approaches to integrating the teaching of maths and music
Caroline Hilton

Lecturer in Primary Education, Department of Learning and Leadership UCL Institute of Education, University College LondonΔιδακτική Πνευστών Οργάνων: Θέτοντας τις σωστές βάσεις από το Δημοτικό
Yiannis Miralis

Deputy Dean, Associate Professor, Music Education, School of Arts & Education Sciences, European University Cyprus

Η συμβολή της Μουσικοθεραπείας στο πεδίο της Μουσικής Εκπαίδευσης: Μια καινοτόμος προσέγγιση
Dora Psaltopoulou-Kamini

Music therapist PhD, MA-CMT, DMS Lecturer, Aristotle University, Τhessaloniki, GreeceReasoning about the Integration of Sound for a Sound Education
Markus Cslovjecsek

Chair of Music Pedagogy, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW, School of Teacher Education, Campus Brugg-Windisch

Facing the challenges of training teachers in integration
Laia Viladot Vallverdú

Senior-Track Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i CorporalFrom interaction to teaching, learning and wellbeing in early childhood – musical messages as colors
Kaarina Marjanen

Laurea University of Applied Sciences, Social Services, Senior Lecturer, music and early childhood education, Finland

Benefits of interdisciplinary teaching in early childhood education
Raluca Sassu

Associate Professor PhD., “Lucian Blaga“ University in Sibiu, Faculty of Socio-Humanities Sciences, Department of Journalism, Public Relations, Sociology and Psychology, RomaniaSeizing Philosophy in Classroom
Laboratory of Research in Practical & Applied Philosophy / L.R.P.A.Ph.

Session I (With adults)
Something in it: Working with books in classroom
Initiator: Prof. Elena K. Theodoropoulou
Interlocutors:  Maria Dendi/B.Ed., Mary Koutsopoulou/B.Ed., Fanis Laliotis, Mania Monioudi/PhD stud., Iakinthi Papaïoannou/PhD stud., Mary Voukanou/Dr.
Session II (With children)
Thoughts, Talks, Discussions

Facilitators: Dr. Sophia NIkolidaki &  Prof. Elena K. Theodoropoulou

Let’s Make the Music Speak and the Language Rock
Albert Casals Ibáñez

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, Universitat Autònoma de BarcelonaΟλιστική Προσέγγιση Μουσικής Εκπαίδευσης: Η σχέση δασκάλου μαθητή στο μάθημα του πιάνου. Προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία / Ψυχολογία δασκάλου – μαθητή / Ζητήματα μεθοδολογίας διδασκαλίας.
Νίκος Ζαφρανάς

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παρουσίαση και εργαστήριο με τη συμμετοχή μαθητών

Παίζω μουσική - Μαθαίνω μουσική
Μιχάλης Τόμπλερ

Ένα μουσικό εργαστήρι γεμάτο δραστηριότητες που θα προσπαθήσουν να καλύψουν τους 5 άξονες της μουσικής : Τέχνη - Αγωγή - Απασχόληση - Ψυχαγωγία - ΘεραπείαΕπιτροπες

 

Πρόεδρος

Elena Theodoropoulou, Professor, Department of Sciences of Preschool Education and Educational Design, University of the Aegean

 

Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

Rose Vogel, Professor, Faculty of Mathematics and Computer Science, Goethe University, Frankfurt – Germany

Maria Spychiger, Frankfurt University of Music and Performing Arts (HfMDK), Frankfurt - Germany

Laia Viladot Vallverdú, Senior-Track Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Slavka Kopcakova, University of Prešov, Slovakia

Raluca Sassu, University Lucian Blaga of Sibiu (ULBS), Romania

Kaarina Marjanen, Laurea University of Applied Sciences, Social Services, Senior Lecturer, music and early childhood education, Finland

 

Επιστημονική Επιτροπή

Maria Kaila, Professor, Department of Sciences of Preschool Education and Educational Design, University of the Aegean

Smaragda Chrysostomou, Associate Professor, Department of Music Studies, National and Kapodistrian University of Athens

Maria Moskofoglou-Chionidou, Associate Professor, Department of Primary Education, University of the Aegean

Nikolaos Zafranas, Assistant Professor of Music Education, Music Department, School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki

Katerina Kasimati, Assistant Professor, Department, School of Pedagogical and Technological Education

Calliope Kounenou, Assistant Professor, Department, School of Pedagogical and Technological Education

Maria Mountridou, Assistant Professor, Department, School of Pedagogical and Technological Education

Dr. Athanasios Giannikas, School Advisor of Primary Education

Dr. Dimitrios Zibidis, School Advisor of Primary Education

Dr. Zoe Krokou, School Advisor of Primary Education

Dr. George Baralos, School Advisor of Mathematics

Dr. Spyros Ferentinos, former School Advisor of Mathematics

Dr. Kostas Gavrilis, School Advisor of Mathematics

Dr. Stefanos Keisoglou, former School Advisor of Mathematics

Lela Lymperopoulou, School Advisor of Mathematics

Dr. Eleftherios Mastoridis, School Advisor of Mathematics

Dr. Afroditi Pantazi, School Advisor of Mathematics

Olga Ziro, School Advisor in Fine Arts

Dr. Maria Argiriou, Musician, Directorate of Primary Education, Piraeus

Dr. Elizabeth Perakaki, Musician, Directorate of Secondary Education, Piraeus

Dr. Maria Magaliou, Musician, Head of Cultural Affairs, Directorate of Primary Education, 3rd District of Athens

Dr. Dora Psaltopoulou-Kamini, Music Psychotherapist PhD MA-CMT, Lecturer Department of Music Studies, School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki

Leslie Jones, Music Department Head, DEREE-The American College of Greece, Frances Rich School of Fine and Performing Arts

Dr Angeliki Triantafyllaki, Associate Researcher, Department of Music Studies, National and Kapodistrian University of Athens

Dr. Spyros Doukakis, Academic & Development Advisor, Mathematics and Computer Science, PIERCE - The American College of Greece

Marios Spathis, Chairperson of Hellenic Scientific Society of Mathematics Education (EPEDIM)

 

Edu Didactics 2015 Σύμβουλος Συνεδρίου

Vassia Comis, Executive Director, College Events - Office Human Resources and Campus Services The American College of Greece

 

Οργανωτική Επιτροπή

Olga E. Julius, Principal, PIERCE-The American College of Greece

John Kladas, Gymnasium Director, Mathematics, PIERCE - The American College of Greece

George Sitotis, Musician, Directorate of Primary Education, 2nd District of Athens

Maximos Vasileiou, Gymnasium Deputy Director, Geography and Technology, PIERCE - The American College of Greece

Theodora Chira, Gymnasium Deputy Director, Literature, PIERCE - The American College of Greece

Dr. Emmanuel Vrontakis, Lyceum Deputy Director, Mathematics, PIERCE - The American College of Greece

Orestis Chatzinakis, Music, PIERCE - The American College of Greece

Theodora Panagopoulou, Music, PIERCE - The American College of Greece

Aggelis Triantafyllou, Physics, PIERCE - The American College of Greece

Dr. Dora Psaltopoulou-Kamini, Music Psychotherapist PhD MA-CMT, Lecturer Department of Music Studies, School of Fine Arts, Aristotle University of Thessaloniki

Agorakis Bompotas, Computer Engineering and Informatics Department, University of Patras

Charalampos Goulas, Computer Engineering and Informatics Department, University of Patras

 

 

 

CPD EMP-Maths

European Music Portfolio – Maths: Sounding ways into Mathematics …makes innovative solutions accessible for teachers in Europe

Αναπτύσσει καινοτόμες και δημιουργικές προσεγγίσεις ώστε η μάθηση των μαθηματικών (και της μουσικής) να γίνει πιο ενδιαφέρουσα, περισσότερο διερευνητική και με μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να έχει ιδιαίτερα οφέλη για μαθητές με χαμηλές επιδόσεις και μαθητές που πιθανώς να θέλουν να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της Ευρωπαϊκής διάστασης της συνεχούς και αρχικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με την υλοποίηση ενός δοκιμασμένου προγράμματος κατάρτισης το οποίο περιλαμβάνει διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση μαθηματικών και μουσικής.

Στόχος του EMP MATHS Professional Development Course είναι να δώσει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς για μισθολογική βελτίωση μέσα από δράσεις που είναι ενδιαφέρουσες, θεματικές και άμεσα εφαρμόσιμες.

Ομάδα στόχος: μουσικοί, μαθηματικοί, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές.

Το EMP MATHS Professional Development Course είναι σεμινάριο μίας ημέρας που περιλαμβάνει 6 εργαστήρια για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα μαθήματα παρέχονται σε εκπαιδευτικούς και συνεισφέρουν στην επαγγελματική ανάπτυξη και την εκ νέου πιστοποίηση. Τα μαθήματα απαιτούν την παρουσία των εκπαιδευόμενων στα εργαστήρια. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτή στηριζόμενοι στο διαθέσιμο υλικό και στα αποτελέσματα των ερευνών. Τα μαθήματα θα υποστηρίζονται μέσω της πλατφόρμας Moodle.

Το EMP MATHS Professional Development Course ξεκινά στις 9:30 π.μ., το Σάββατο 21 του Νοεμβρίου, 2015 και τελειώνει στις 6.00 μ.μ.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ανάπτυξης θα δοθεί από την ομάδα των εμπειρογνωμόνων του έργου EMP MATHS (δείτε περισσότερα: http://maths.emportfolio.eu/index.php/partners) συνοδευόμενο με την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το EMP MATHS Professional Development Course σχετίζεται με τις εθνικές στρατηγικές για το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και της διδασκαλίας. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί κυρίως για τους εκπαιδευτικούς της τάξης και τους διευθυντές σχολείων και αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεχή παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης για επαγγελματίες εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί απόδειξη της επιπρόσθετης προσπάθειας του εκπαιδευτικού για να ενισχύσει το μαθησιακό περιβάλλον στην τάξη του και να βελτιώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις του.

Τι θα μάθετε
Γιατί τα μαθηματικά και η μουσική είναι τόσο σημαντικά γνωστικά αντικείμενα για το σχεδιασμό των τρεχόντων αναλυτικών προγραμμάτων και τη δομή τους
Πώς να προγραμματίσετε και να οργανώσετε μία επιτυχή τάξη
Πρακτικές δεξιότητες και δραστηριότητες για την κινητοποίηση των μαθητών
Στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ομάδας

Θέματα που καλύπτονται
Στάδια μαθηματικής και μουσικής ανάπτυξης
Συνήθεις δυσλειτουργίες της ομάδας
Αποτελεσματική επικοινωνία
Στρατηγικές διδασκαλίας και τεχνικές

Υλοποίηση
Markus Cslovjecsek, Chair of Music Pedagogy, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW, School of Teacher Education, Campus Brugg-Windisch, Switzerland
Jo Saunders, Lecturer in Music Education, Research Officer, Department of Culture, Communication and Media, UCL Institute of Education, University College London
Caroline Hilton, Lecturer in Primary Education, Department of Learning and Leadership UCL Institute of Education, University College London
Laia Viladot Vallverdú, Senior-Track Lecturer, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, Catalonia
Argyriou M., Geralis – Moschou K., Magaliou M., Perakaki E., Sitotis G.: Expert Greek team, GAPMET
Chatzinakis O., Doukakis S., Kladas J., Panagopoulou T., Triantafyllou A, Vrontakis E.: Expert Greek team, PIERCE - The American College of Greece

Δίδακτρα: 30 ευρώ (εργαστήρια, εκπαιδευτικό υλικό, τσάντα συνεδρίου).
Επίσημη γλώσσα: Αγγλικά και Ελληνικά
Επικοινωνία: Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή επιθυμείτε να εγγραφείτε μέσω τηλεφώνου, παρακαλούμε καλέστε μας στο: 0030.6979.34.24.01 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο gr.primarymusic@gmail.com
Περισσότερα: http://maths.emportfolio.eu/index.php

Κατεβάστε το:
Πρόγραμμα CPD EMP-Maths
ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
«Με οδηγό τις Τέχνες εμπνεόμαστε, μαθαίνουμε, δημιουργούμε»

Επιστημονική Υπεύθυνη
Δρ Μαρία Μαγαλιού

Κατεβάστε το: Πρόγραμμα

Το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας, το «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) διοργανώνουν ΔΩΡΕΑΝ μαθητικό συνέδριο με θέμα : «Με οδηγό τις Τέχνες εμπνεόμαστε, μαθαίνουμε, δημιουργούμε»   στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς   Συνεδρίου για τις Εκπαιδευτικές  Διδακτικές 2015 (Edu Didactics 2015) («Συνδέοντας διδακτικές, ικανότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική, μέσα από τις Τέχνες»).

Σκοποί του μαθητικού συνεδρίου είναι :

• Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο άξονα το πεδίο των τεχνών, στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων και των Σχολικών Δραστηριοτήτων.
• Η ανάδειξη καλών πρακτικών σύνδεσης των τεχνών με όλα τα γνωστικά αντικείμενα σπουδών και η διάχυση των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους  στην εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.  
• Η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας και αυτενέργειας.
• Η καλλιέργεια στους  μαθητές δεξιοτήτων παρουσίασης εργασιών με, κατά το δυνατόν, επιστημονική προσέγγιση και η απόκτηση από μέρους τους εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα επιστημονικό συνέδριο.
• Η γόνιμη συνδιαλλαγή μεταξύ επιστημόνων, εκπαιδευτικών και μαθητών.
• Η σύνδεση της εκπαιδευτικής έρευνας με τη σχολική πραγματικότητα.

Στο συνέδριο έχουν δυνατότητα συμμετοχής  οργανωμένες ομάδες μαθητών σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια) με εργασίες που έχουν εκπονηθεί από τις ίδιες στο πλαίσιο:

• των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων
• των Ομίλων Δραστηριοτήτων
• των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, e-Twinning, Erasmus+).

Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί από ομάδα μαθητών ή ένα αμιγές τμήμα, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς ή και κατά τη διάρκεια προηγούμενων ετών. Μπορούν επίσης να παρουσιαστούν εργασίες από ομάδες συνεργαζόμενων σχολείων (διασχολικά προγράμματα).
Κριτήρια για την επιλογή των εργασιών είναι η πρωτοτυπία του θέματος, της εκπαιδευτικής προσέγγισης και των εκπαιδευτικών εργαλείων που αξιοποιήθηκαν, η ύπαρξη  στοιχείων διαθεματικότητας και  διεπιστημονικότητας, η επικέντρωση στις τέχνες ως εργαλείο μάθησης και η κατά το δυνατόν επιστημονική και πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος.  

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν μπορούν, ενδεικτικά, να έχουν τη μορφή:

• Προφορικής εισήγησης /παρουσίασης δράσεων και δραστηριοτήτων.
• Παρουσίασης ιστοσελίδας/ δικτυακού τόπου που δημιουργήθηκε για τη διάχυση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος.
• Παρουσίασης παραχθέντος εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή (π.χ. σχολική εφημερίδα, σχολικό λεύκωμα κ.ά.)
• Παρουσίασης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εφαρμογών για έξυπνες συσκευές, ηλεκτρονικών μαθησιακών αντικειμένων για το ψηφιακό σχολείο που σχεδιάστηκαν από τους μαθητές.
• Μαθητικής ταινίας μικρού μήκους.

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές. Η διάρκεια της κάθε παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά.

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν: 

• οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολείων
• τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες
• οι γονείς των συμμετεχόντων στις συγγραφικές ομάδες
• φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές  που θα συμμετάσχουν στο 6ο Διεθνές   Συνέδριο για τις Εκπαιδευτικές  Διδακτικές 2015 (Edu Didactics 2015) («Συνδέοντας διδακτικές, ικανότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική, μέσα από τις Τέχνες»)

Οι σχολικές ομάδες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να  υποβάλουν τη συνημμένη φόρμα συμμετοχής έως 8/11/2015 στο mail: edudidactics2015@gmail.com σύμφωνα με το πρότυπο που επισυνάπτεται/ να υποβάλουν ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/1XCuFZQeXasPfMpIaYQYnLjQq7noUGVnP5b2-iTqRIfE/viewform έως 10/11/2015.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου στα emails: edudidactics2015@gmail.com και  όπως και επίσης στα τηλέφωνα 6974949928 & 6979342401

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το συνέδριο θα διαρκέσει την Παρασκευή από τις 5.00 μμ έως τις 9.30 μμ και το Σάββατο από τις 9.00 π.μ έως τις 9.00 μμ.
Kατεβάστε το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

     

ΕΓΓΡΑΦΕΣ


€50 Γενική Είσοδος

Κατάθεση στον λογαριασμό της ΕΕΜΑΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς:

  • Αριθμός Λογαριασμού: 6053-040031-004
  • IBAN: GR1701710530006053040031004
  • BIC: PIRBGRAAXXX

φορμα εγγραφης συνεδριου
€30 CPD EMP-Maths

Κατάθεση στον λογαριασμό της ΕΕΜΑΠΕ στην Τράπεζα Πειραιώς:

  • Αριθμός Λογαριασμού: 6053-040031-004
  • IBAN: GR1701710530006053040031004
  • BIC: PIRBGRAAXXX

φορμα εγγραφης cpd emp-maths

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται:

  • Υλικό του συνεδρίου (Πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, εκτυπωμένες περιλήψεις, στυλό/ταυτότητα συμμετέχοντα, τσάντα του συνεδρίου, βιβλία με εκπαιδευτικό περιεχόμενο)
  • Αυτόματη εγγραφή στην ΕΕΜΑΠΕ για το 2015,
  • Ελεύθερη συμμετοχή στα πολιτισμικά δρώμενα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

EΤο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου PIERCE - The American College of Ελλάδα. Περισσότερα - Εικονική περιήγηση

Ιδρύθηκε στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, το 1875, από ιεραποστόλους από τη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο αμερικανικό διαπιστευμένο κολέγιο - πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Για πάνω από 140 χρόνια προσφέρει ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση καλλιεργώντας γόνιμη πνευματική και πολιτιστική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ιστορία σε βίντεο

ΔΙΑΜΟΝΗ

Ξενοδοχείο Ιστοσελίδα Απόσταση από τη συνεδριακή τοποθεσία
Park Hotel, 2 αστέρων http://www.theparkhotel.gr/en/ 15΄με τα πόδια
Hotel Civitel Olympic, 4 αστέρων http://www.civitel.gr 10΄με το αυτοκίνητο
Herodion Hotel, 4 αστέρων http://www.herodion.gr/ 20΄ με το αυτοκίνητο
Piraeus Port Hotel, 3 αστέρων http://www.piraeusporthotel.com/ 30΄ με το αυτοκίνητο

Πληροφοριες Επικοινωνιας

ΕΕΜΑΠΕ
Εσπερίδων 60,
18451, Νίκαια-Πειραιάς
(+30) 2104909664 (από 4:00μμ έως 9:00μμ)
(+30) 6979342401

Διευθυνση E-mail

edudidactics2015@gmail.com

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ